• Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG albo KRS
  • Prowadzący działalność w określonych datach
  • Niebędący w stanie likwidacji, upadłości, restrukturyzacji
  • Nieposiadający zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne
  • Posiadający rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  • Wykonujący działalność gospodarczą w odpowiednich kodach PKD
  • Właściwie reprezentowani przy złożeniu wniosku
  • Wykazujący spadek przychodów