Tarcza 2.0 Beneficjenci – warunki

  • Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG albo KRS
  • Prowadzący działalność w określonych datach
  • Niebędący w stanie likwidacji, upadłości, restrukturyzacji
  • Nieposiadający zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne
  • Posiadający rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  • Wykonujący działalność gospodarczą w odpowiednich kodach PKD
  • Właściwie reprezentowani przy złożeniu wniosku
  • Wykazujący spadek przychodów

Zapewnienie odpowiednich płac minimalnych dla pracowników w Unii Europejskiej ?

„SMEunited, jako organizacja pracodawców MŚP, zgadza się z celem, jakim jest zapewnienie odpowiednich płac minimalnych dla pracowników w Unii Europejskiej. W ten sposób mogą oni zapewnić sobie godne życie, gdziekolwiek pracują, a siła nabywcza, którą wnoszą wspiera popyt wewnętrzny, kluczowy dla MŚP. Nie zgadzamy się jednak z wyborem Komisji Europejskiej, aby zaproponować dyrektywę mającą na celu zapewnienie odpowiednich płac minimalnych w całej UE. Według SMEunited i jego członków, Unia Europejska nie ma kompetencji w zakresie płac zgodnie z Traktatem”.

Takie jest główne przesłanie przewodniczącego SMEunited Pana Albana Maggiara w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady UE dotyczącej odpowiednich płac minimalnych w UE.

SMEunited stwierdza, że wniosek nie respektuje zasady pomocniczości ani krajowych kompetencji w zakresie ustalania płac. Ponadto, budzi obawy co do poszanowania autonomii partnerów społecznych, ich swobody zawierania umów i wolności zrzeszania się.

Pan Maggiar dodał: „Opowiadamy się za zaleceniem, które w pełni respektowałoby rolę krajowych partnerów społecznych i ich swobodę rokowań zbiorowych w państwach członkowskich, w których partnerzy społeczni są odpowiedzialni za ustalanie płacy minimalnej”.

Istnieją również poważne zastrzeżenia, co do wpływu wniosku dotyczącego dyrektywy na gospodarkę i zatrudnienie. Wzrost kosztów pracy dla MŚP, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw, jest obecnie nierealistyczny, biorąc pod uwagę poważne skutki pandemii. W tej trudnej sytuacji gospodarczej należy unikać znacznego wzrostu kosztów pracy dla MŚP.

Podczas dwóch etapów konsultacji z partnerami społecznymi, SMEunited bardzo wyraźnie stwierdziło, że dyrektywa nie jest właściwym instrumentem do zajęcia się tak istotnym dla partnerów społecznych tematem i zadeklarowało gotowość do rozpoczęcia negocjacji w sprawie zalecenia.

Nowe godziny pracy biura

 Drodzy Rzemieślnicy! 

Z dniem 01.02.2021 nowym Dyrektorem Cechu Rzemiosł Różnych w Świnoujściu została Pani Karolina Aleksandrowicz 

BIURO CECHU BĘDZIE PRACOWAŁO W TRYBIE ZDALNYM. 

W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA SPOTKANIE PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY POD NR 783215860 LUB MAILOWY POCZTA@CRRS.PL 

DYŻURY W BIURZE BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ: 

PN. 17:00 – 18:00 

WT.- CZW. 15:00 – 16:00 

ZAPRASZAMY!