Ankieta KIG

Zapraszamy przedsiębiorców, którzy sprzedają swoje towary lub usługi zagranicę do wypełnienia ankiety identyfikującej bariery w handlu. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 10 minut.

 

Link do ankiety: http://bit.ly/bariery_eksport

 

Równocześnie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie KIG w rzecznictwie na rzecz poprawy jakości legislacji. Informacje uzyskane z ankiety dot. zniesienia limitu 30-krotności składek do ZUS pozwoliły nam, jako jednej z wielu organizacji zabierającej głos w tej sprawie, wskazać realne obawy przedsiębiorców i wywierać skuteczniejszy wpływ na polityków.

 

Wyniki dotychczas przeprowadzonych ankiet opublikujemy do końca tygodnia na stronie www.kig.pl oraz przekażemy naszym izbom członkowskim z prośbą o rozpowszechnienie wśród zrzeszonych przedsiębiorców.

 

Z poważaniem,

Biuro Polityki Gospodarczej i Spraw Członkowskich

Ministerstwo Środowiska elektroniczny Rejestr-BDO

W dniu 24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska elektroniczny Rejestr-BDO, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rejestr-BDO stanowi pierwszy moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zostaną uruchomione dwa kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów wyłącznie w formie elektronicznej.

Przedsiębiorcy wytwarzający, zbierający i przetwarzający odpady muszą uzyskać wpis do Rejestru-BDO. Podmioty, które zostały zarejestrowane powinny aktywować konta (zalogować się do Rejestru-BDO). Niedopełnienie ustawowego obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru-BDO oraz brak aktywacji konta może spowodować poważne ograniczenia w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarowania odpadami od 1 stycznia 2020 roku.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku rejestracji, szkoleń, instrukcje obsługi BDO oraz filmy instruktażowe można znaleźć na stronie www.bdo.mos.gov.pl.

I Ogólnopolska Konferencja z cyklu Prawo dla Przedsiębiorców

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję Praktyczną z cyklu Prawo dla przedsiębiorców pt. „Kontrola MŚP a zasada zaufania państwa do przedsiębiorcy”, która odbędzie się dnia 3 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, al. Niepodległości 53.

Konferencja jest wspólnym przedsięwzięciem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej program został dostosowany do potrzeb przedsiębiorców. W ramach paneli praktycznych dedykowanych kontroli podatkowej, kontroli z wykorzystania środków publicznych oraz kontroli prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wezmą udział przedstawiciele organów, sędziowie oraz praktycy z danej dziedziny.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, wymagane jest zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.rzecznikmsp.gov.pl/konf.msp

Organizatorzy zapewniają poczęstunek w formie cateringu. Szczegółowe informacje w tym m.in. program Konferencji są również dostępne na stronie: www.rzecznikmsp.gov.pl/konf.msp

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Oddział Terenowy:  tel. 726 726 830.

Nowy ZUS: 8.11.2019 r. Od stycznia 2020 r. ogromny wzrost obciążeń ZUS dla większości przedsiębiorców. Składki wyższe o 10 procent

Przedsiębiorcy opłacający obowiązkowe składki ZUS od własnej działalności muszą szykować na nie dodatkowe 127 złotych. To efekt dynamicznego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wyższe składki zapłacą także osoby rozpoczynające działalność gospodarczą i korzystające z preferencji w płaceniu ZUS. W sumie wyższe niż się na to zanosiło, bo ich składki zależą od płacy minimalnej, a tę rząd w ostatniej chwili zdecydował się podnieść o dodatkowe 150 zł.

Od 1 listopada zmiany w stosowaniu split payment

Od 1 listopada obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności ma być stosowany przy sprzedaży towarów i usług określonych w załączniku nr 15 ustawy o VAT, jeżeli wartość transakcji przekracza 15 000 zł lub stanowi równowartość tej kwoty w obcej walucie.

Wprowadzenie obowiązkowego MPP ma zapobiegać oszustwom w VAT przez przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym oraz znikaniu podatników wraz z podatkiem zapłaconym im przez kontrahentów, ale nieodprowadzonym do budżetu państwa.

Szerzej o zasadach mechanizmu podzielonej płatności informuje Ministerstwo Finansów na stronach portalu www.podatki.gov.pl.

Polscy rzemieślnicy w otoczeniu Przemysłu 4.0

Przemysł 4.0 w ostatnich kilku latach stał się tematem wielu debat i konferencji. Określa się go nową rewolucją przemysłową – czwartą rewolucją po mechanizacji, elektryfikacji i automatyzacji. W tych warunkach niezwykle cenne są wszelkie inicjatywy łączące tradycje zawodowe z nowymi trendami na rynku produktów i usług. Nowoczesne rozwiązania są dziś niezbędne także dla rzemiosła.

Przemysł 4.0 jest zbiorczą koncepcją, w której następuje integracja ludzi oraz sterowanych cyfrowo inteligentnych maszyn i systemów z internetem oraz technologiami informacyjnymi. Jest ona kolejnym etapem rozwoju społeczno-gospodarczego. To, co ją różni od poprzednich, to tempo zmian. Opierając się na doświadczeniach innych państw, można zauważyć, że cyfryzacja, innowacje technologiczne i technologia robotyczna to najważniejsze narzędzia Przemysłu 4.0, które wpłyną na funkcjonowanie poszczególnych firm i przedsiębiorstw. Często za element inicjujący jego rozwój jest uważana koncepcja internetu rzeczy (IoT). Szacuje się, że do 2020 r. do internetu zostanie podłączonych 30 – 50 mld urządzeń.

Nowoczesność również w rzemiośle!

Chociaż rzemiosło jest specyficznym rodzajem działalności, do wykonywania której są potrzebne udokumentowane kwalifikacje, przedsiębiorstwa rzemieślnicze zrozumiały obecne trendy. Automatyzacja oznacza wsparcie pracowników i przyczynianie się do wzrostu wydajności i łatwiejszego planowania przyszłości. Skutkuje to wysokim poziomem akceptacji rozwiązań z wykorzystaniem maszyn. Lekkie roboty asystujące w produkcji weszły już do codzienności przemysłowej i w nadchodzących latach zaskoczą kolejnymi możliwościami.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią istotną część polskiej gospodarki. W tym sektorze przedsiębiorstwa rzemieślnicze odgrywają kluczową rolę. <w linii>W Związku Rzemiosła Polskiego zrzeszonych jest ok. 300 tys. przedsiębiorstw, z definicji mających charakter rodzinny, kolejnych 300 tys. wywodzi swój rodowód z rzemiosła. Są nimi także spółki cywilne osób fizycznych mających udokumentowane kwalifikacje do działalności gospodarczej w imieniu i na rachunek tworzących ją wspólników.

Cyfryzacja oferuje rzemiosłu, m.in.: poszerzenie zakresu usług, automatyzację zadań, uproszczenie procesów pracy oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Na podstawie opinii 25 izb regionalnych, 2 izb branżowych, 16 wybranych cechów rzemieślniczych zrzeszających największą liczbę członków oraz ponad 200 firm działających w Polsce w najważniejszych grupach branży rzemieślniczej, wprowadzenie cyfryzacji umożliwiło m.in.: przejście z systemu papierowego do elektronicznego, polepszyło przepływ informacji, umożliwiło konwersję danych analogowych na cyfrowe, wspomogło procesy technologiczne, zwiększyło elastyczność komunikacji, reklamy, szkoleń.

Świadomość potrzeby wprowadzania innowacji technicznych, technologii robotycznych oraz szeroko pojętej cyfryzacji jest zauważalna w większym stopniu w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 9 osób. Zgodnie z danymi GUS 48,2% przebadanych przedsiębiorców z sektora mśp postrzega technologie informacyjno-komunikacyjne jako istotne bądź kluczowe do własnego rozwoju. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z cyfryzacji, w szczególności dzięki większemu wsparciu oraz ciągłemu szkoleniu pracowników.

Natomiast mikroprzedsiębiorstwa mają trudności z dostępem do zasobów finansowych, co w istotny sposób ogranicza ich potencjał rozwojowy. Wiele z nich świadczy bezpośrednio na rzecz konsumentów usługi, których nie można zastąpić w pełni rozwiązaniami cyfrowymi.

Według raportu „O biznesie rodzinnym głosem sukcesorów. Różne ścieżki, te same priorytety” tylko 7% przedstawicieli młodego pokolenia uważa, że ich firma rodzinna ma strategię biznesową dostosowaną do czasów transformacji.

Nieunikniona przyszłość

Rzemiosło  powinno dążyć do ciągłych inwestycji w automatyzację, robotyzację oraz szkolenie zasobów ludzkich. Nie będzie cyfrowego świata bez szkoleń. W większości firm zajmujących się usługami i pracą fizyczną są zatrudnieni fachowcy w starszym wieku. Oni również muszą nabyć pewne podstawowe umiejętności, ponieważ w przeciwnym razie fizyczne istnienie ich firm może zostać zagrożone. Chociaż cyfryzacja stworzy nowe miejsca pracy, to w niektórych branżach około dwa razy więcej zadań zniknie niż powstanie. Samo wsparcie ze strony państwa jest kluczowe, jednak bez oddolnej inicjatywy przedsiębiorców nie przyniesie spodziewanego rezultatu. Niezbędne będzie dla nich także wprowadzenie zmian w modelach biznesowych, sposobach planowania długoterminowych strategii czy też zarządzania zasobami ludzkimi.

Wprowadzanie idei Przemysłu 4.0 jest nieuniknioną przyszłością dla rzemieślników. Powinni oni jednak rozsądnie sięgać po możliwości, jakie daje czwarta rewolucja i korzystać z nich, gdy są pewni, że wprowadzone rozwiązania przyniosą wymierne korzyści i zostanie zachowana tradycja polskiego rzemiosła.

Należy mieć na uwadze, że Przemysł 4.0. może przynieść nie tylko pozytywne efekty. Powszechne wdrażanie Internetu Rzeczy zwiększa podatność podmiotu na atak dokonany drogą cyfrową. Dążąc do rozwoju cywilizacyjnego, pamiętajmy, że powodzenie tego projektu zależeć będzie od zadbania o fundamenty.

Obecnie tą podstawą jest właśnie cyberbezpieczeństwo. Polskie firmy muszą szukać źródeł przewagi konkurencyjnej w oryginalnych, autorskich rozwiązaniach i zagospodarowywaniu nisz rynkowych. Im bardziej kompleksowo podejdziemy do tematu Przemysłu 4.0, tym większe korzyści będziemy mieli z jego wdrożenia. Przemysł 4.0 to oprócz wyzwań także szanse dla naszego kraju, pod warunkiem, że je wykorzystamy.

dr hab. Jan Klimek, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, prof. SGH, dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa, kierownik Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej

Minimalne wynagrodzenie w ocenie ekspertów ZRP

Przypominamy stanowisko jakie zajmował Związek Rzemiosła Polskiego do zapowiedzi Rządu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia zawarte w opinii do projektu założeń budżetu państwa na 2020 (lipiec 2019r.) i po raz kolejny we wrześniu przy okazji prezentowania stanowiska ZRP do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok.  Stanowisko było prezentowane na forum Rady Dialogu Społecznego, a także przekazane Ministrowi Finansów:

„W opinii Związku Rzemiosła Polskiego – Rząd konsekwentnie podtrzymuje dość jednostronne postrzeganie sytuacji na rynku pracy poprzez niski poziom stopy bezrobocia. W związku z tym po raz kolejny podkreślamy, że tendencje jakie są obserwowane na rynku pracy (zarówno w aspekcie podaży pracy jak i dynamiki wynagrodzeń) wskazują jednoznacznie na groźbę głębokiego załamania w tym obszarze (ilościowego i strukturalnego). Opóźnianie podjęcia przez Rząd stosownych przeciwdziałań może doprowadzić do przekształcenia się rynku pracy w główną barierę rozwoju gospodarczego. Na tym tle należy podkreślić pilną konieczność wypracowania nowego konsensusu (ustalenia punktu równowagi) pomiędzy płacowymi interesami pracowników a interesami i możliwościami pracodawców.

Deklarowany wzrost poziomu minimalnego wynagrodzenia w 2020 r., wyższy niż gwarancje ustawowe, nie wpisuje się w taki konsensus. Główny ciężar udźwignięcia tej decyzji będzie szczególnie odczuwany w poziomie przedsiębiorstw małych i średnich, które dysponują znacznie mniejszymi, niż przedsiębiorstwa duże, możliwościami dostosowawczymi do nowego poziomu wynagrodzenia minimalnego. Konsekwencją może być inflacja kosztowa, pogorszenie płynności przedsiębiorstw (zatory płatnicze) lub rozrost szarej strefy.

Deklarowana przez Rząd radykalna zmiana strategii kształtowania poziomu minimalnego wynagrodzenia w gospodarce w latach 2020-2023 i jego wzrost w tym okresie o blisko 80 % doprowadzi do drenażu finansów przedsiębiorstw oraz wzrostu szarej strefy i drastycznie ograniczy działalność rzemieślniczą.”

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA – RDS

Od 2015 roku resort edukacji konsekwentnie zaniża do skandalicznie niskiej wagi ustalane do obliczenia wielkości subwencji oświatowej za uczniów, którzy naukę praktyczną odbywają u pracodawców na zasadzie młodocianego pracownika.

W projekcie przedstawionym do konsultacji w dalszym ciągu utrzymuje się wielkości:

  • P20 –  0,080 młodociani pracownicy
  • P22 –  0,080 młodociani pracownicy
  • P19 –  0,200  uczniowie

W imieniu środowiska, a także Rzemieślniczych Szkół Branżowych, ZRP w każdym roku przedstawiał Ministrowi Edukacji krytyczną opinie z wnioskiem i uzasadnieniem o podwyższenie wag P20 i P22, ale niestety głos ten nie jest dostatecznie słyszalny.

W ocenie środowiska rzemieślniczego, zaangażowanego w kształcenie zawodowe, utrzymanie niskiego poziomu wagi dla klas wielozawodowych w sposób ewidentny degraduje formę organizacji zajęć praktycznych na bazie kodeksowej umowy o pracę, która jest gwarancją utrzymania zatrudnienia po zakończeniu nauki w szkole. Nie znajdujemy uzasadnienia dla  utrzymywania takiego stanu. Obniżone wagi już przyniosły negatywne skutki, co osłabia kształcenie w zawodach rzemieślniczych, które wspomagane jest przez rzemieślnicze szkoły zawodowe. Dla Rzemiosła oznacza to zagrożenie dopływu wykwalifikowanych kadr.  To stanowi realne zagrożenie dla jego przyszłości i bezpieczeństwa działalności przedsiębiorców rzemieślników.