Narodowe Forum Doradztwa Kariery

zaprasza na:

I Kongres Kształcenia Dualnego

Warszawa, 22 września 2022 r., 

UKSW Aula im. R. Szumana, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Patronat

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Celem Kongresu jest podjęcie debaty na temat roli w systemie edukacji kształcenia w miejscu pracy. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy wymaga zaangażowania zarówno przedstawicieli władz centralnych, jak też samorządu terytorialnego i gospodarczego. Wobec narastających problemów z brakiem kadr w gospodarce, Kongres wychodzi na przeciw oczekiwaniom opinii publicznej dotyczącym rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce. 

Bloki tematyczne:

 1. Kształcenie dualne w Polsce – co mamy, a co chcemy mieć?
 2. Rola władz centralnych oraz samorządu terytorialnego i gospodarczego
 3.  Doradztwo zawodowe – słaby punkt systemu?
 4. Młodociani pracownicy – polski model edukacji dualnej
 5. Kształcenie dualne w szkołach wyższych – potencjał i ograniczenia
 6. Dobre praktyki w zakresie współpracy gospodarki i edukacji
 7. Strategia rozwoju kształcenia dualnego w Polsce.

UCZESTNICY KONGRESU to przedstawiciele: władz państwowych, sektora edukacji, samorządu terytorialnego i gospodarczego,  przedsiębiorstw kształcących w miejscu pracy lub zainteresowanych taką formułą nauki, uczelni wyższych, organizacji branżowych i instytucji otoczenia biznesu oraz inni.  

Organizator – Narodowe Forum Doradztwa Kariery posiada uznany dorobek praktyczny i naukowy wypracowany w toku ponad 25-letniej działalności. Zarazem NFDK podkreśla znaczenie rozwoju doradztwa zawodowego ukierunkowanego na promocję nauki zawodu, w tym nauki w miejscu pracy, co jest elementem budowania nowoczesnego rynku pracy. Narodowe Forum Doradztwa Kariery współpracuje z instytucjami rządowymi oraz samorządowymi w Polsce, jak też w innych krajach UE w ramach wielu projektów międzynarodowych, w których pełni rolę lidera lub partnera. 

Kongres organizowany jest we współpracy z instytucjami sektora publicznego oraz organizacjami branżowymi.

            Rada Programowa:

prof. Czesław Noworol, prof. Adam Biela, prof. Jan Klimek, prof. Janusz Soboń, prof. Robert Kmieciak, prof. Jan Sikora, Włodzimierz Trzeciak.

Program Kongresu Kształcenia Dualnego – 22.09.2022 r.:

11.00-11.45; Otwarcie Kongresu oraz wystąpienia wprowadzające

11.45–12.15; Olga Semeniuk – Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju

i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw: Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła jako narzędzie rozwoju kształcenia dualnego

12.30-14.00 – Panel dyskusyjny: 

Oferta edukacyjna i rozwoju kształcenia dualnego w Polsce z perspektywy władz państwowych oraz samorządu terytorialnego i gospodarczego

1. Prof. Jan Klimek – wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego

2. Piotr Bartosiak – Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki 

3. Anna Radecka – Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4. Paulina Woźniecka – Zastępca Dyrektora Departament Gospodarki Cyfrowej, 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

5. Paweł Babij – prezes Polskiej Izby Budownictwa

6.            Bożena Oleksy, wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji, Animatorka Rady Sektorowej Motoryzacja i elektromobilność

7.         Jacek Trela – prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

8. prof. Czesław Noworol – prezes Zarządu Krajowego NFDK

9. prof. Adam Biela – przewodniczący Rady Naukowo- Programowej NFDK

14.00–14.30 – Przerwa na kawę i poczęstunek

14.30–16.00 – Kształcenie dualne: dobre praktyki w zakresie współpracy gospodarki i edukacji oraz strategia rozwoju.

16.00 -16.30 – Podsumowanie Kongresu.

19.00 – Uroczysta kolacja.

Wydarzenie towarzyszące:

Warsztaty szkoleniowe: 23.09.2022 r.

9.00–14.00 – Warsztaty szkoleniowe i konsultacje z zakresu prowadzenia kształcenia dualnego skierowane do przedstawicieli samorządu gospodarczego, terytorialnego,  szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego oraz sektora gospodarki:

 • promocja kształcenia w miejscu pracy
 • doradztwo zawodowe
 • regulacje prawne
 • obsługa administracyjna kształcenia dualnego
 • relacje społeczne oraz kompetencje pedagogiczne
 • organizacja kształcenia dualnego – krok po kroku.

Założenia programowe. Kształcenie dualne: od szkoły branżowej do uniwersytetu

Kongres podejmuje tematykę kształcenia dualnego prowadzonego równolegle (przemiennie) w szkole oraz w miejscu pracy. Ta forma edukacji stanowi wstęp do stałego zatrudnienia w poszukiwanych na rynku pracy zawodach. 

W Polsce po 1989 roku nastąpił upadek kształcenia zawodowego w wielkim przemyśle.

Wobec tego, to na mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach spoczywał ciężar kształcenia kadr zawodowych dla gospodarki narodowej. Należy jednak odnotować następujący w ostatnich latach powrót do kształcenia zawodowego w zakładach przemysłowych działających w dużej skali.

Jednakże współpraca pomiędzy pracodawcami oraz sektorem edukacji w Polsce jest niewystarczająca. Stąd też tak istotne jest zainicjowanie w skali kraju programu rozwoju kształcenia dualnego, obejmującego szkolnictwo ponadpodstawowe oraz wyższe.

Polski model kształcenia dualnego na poziomie ponadpodstawowym, to  przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w ramach szkoły branżowej I stopnia. Kształcenie dualne prowadzone jest również w ramach szkolnictwa wyższego.

Kongres Kształcenia Dualnego ma na celu wskazanie na problemy polskiej gospodarki, jakim jest niedopasowanie struktury kształcenia ponadpodstawowego do rynku pracy. Kształcenie zawodowe, łącznie w technikach i szkołach branżowych I stopnia (dawne zasadnicze szkoły zawodowe) na poziomie 50-55% rocznika nie jest zgodne z wymogami rozwojowymi kraju. Potwierdzeniem niedostosowania do rynku pracy polskiego systemu edukacji są dane z krajów niemieckojęzycznych, których rozwiązania w tym obszarze uznawane są za wzorcowe, gdzie systemowo co najmniej 70% młodzieży kierowana jest na ścieżkę kształcenia zawodowego. 

Celem Kongresu Kształcenia Dualnego jest wskazanie działań umożliwiających m. in. upowszechnienie, zgodnie z oczekiwaniami  pracodawców oraz młodzieży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Brak na rynku pracowników z przygotowaniem zawodowym jest efektem niżu demograficznego oraz negatywnego wizerunku społecznego kształcenia zawodowego. 

Branżowe szkoły I stopnia wybrało w roku szkolnym 2019/2020 zaledwie 13% rocznika. Jednakże w roku szkolnym 2020/2021 nastąpił znaczący przyrost zainteresowania młodzieży szkołami branżowymi I stopnia, które wybrało 17% uczniów 8 klas. Dla porównania w 1990 r. w Polsce 43% uczniów kształciło się w zasadniczych szkołach zawodowych, a uwzględniając technika, było to 72% młodzieży w szkołach ponadpodstawowych kształcących się zawodowo.

Postulowane jest wobec tego podjęcie działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w miejscu pracy w Polsce. Zwieńczeniem proponowanych działań powinny być także centralne, medialnie promowane wydarzenia promujące naukę zawodu w miejscu pracy. Przedsiębiorcy oczekują namacalnych działań w zakresie kształcenia zawodowego.

Stajemy bowiem jako kraj w obliczu tego, że w ciągu dekady odejdą na emeryturę „ostatnie roczniki przygotowane zawodowo”, na których bazuje polski rynek pracy. Zaangażowanie na rzecz edukacji zawodowej jest pilnie oczekiwane przez opinię publiczną w Polsce

Podsumowując, Kongres ma cele:

 1. gospodarcze – poprze zapewnienie niezbędnych kadr, wsparcie przedsiębiorczości
 2. społeczne – przeciwdziałanie niedopasowaniu kwalifikacji do rynku pracy, depopulacji terenów wiejskich.

Narodowe Forum Doradztwa Kariery

zaprasza na:

I Kongres Kształcenia Dualnego

Warszawa, 22 września 2022 r., 

UKSW Aula im. R. Szumana, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Patronat

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Celem Kongresu jest podjęcie debaty na temat roli w systemie edukacji kształcenia w miejscu pracy. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy wymaga zaangażowania zarówno przedstawicieli władz centralnych, jak też samorządu terytorialnego i gospodarczego. Wobec narastających problemów z brakiem kadr w gospodarce, Kongres wychodzi na przeciw oczekiwaniom opinii publicznej dotyczącym rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce. 

Bloki tematyczne:

 1. Kształcenie dualne w Polsce – co mamy, a co chcemy mieć?
 2. Rola władz centralnych oraz samorządu terytorialnego i gospodarczego
 3.  Doradztwo zawodowe – słaby punkt systemu?
 4. Młodociani pracownicy – polski model edukacji dualnej
 5. Kształcenie dualne w szkołach wyższych – potencjał i ograniczenia
 6. Dobre praktyki w zakresie współpracy gospodarki i edukacji
 7. Strategia rozwoju kształcenia dualnego w Polsce.

UCZESTNICY KONGRESU to przedstawiciele: władz państwowych, sektora edukacji, samorządu terytorialnego i gospodarczego,  przedsiębiorstw kształcących w miejscu pracy lub zainteresowanych taką formułą nauki, uczelni wyższych, organizacji branżowych i instytucji otoczenia biznesu oraz inni.  

Organizator – Narodowe Forum Doradztwa Kariery posiada uznany dorobek praktyczny i naukowy wypracowany w toku ponad 25-letniej działalności. Zarazem NFDK podkreśla znaczenie rozwoju doradztwa zawodowego ukierunkowanego na promocję nauki zawodu, w tym nauki w miejscu pracy, co jest elementem budowania nowoczesnego rynku pracy. Narodowe Forum Doradztwa Kariery współpracuje z instytucjami rządowymi oraz samorządowymi w Polsce, jak też w innych krajach UE w ramach wielu projektów międzynarodowych, w których pełni rolę lidera lub partnera. 

Kongres organizowany jest we współpracy z instytucjami sektora publicznego oraz organizacjami branżowymi.

            Rada Programowa:

prof. Czesław Noworol, prof. Adam Biela, prof. Jan Klimek, prof. Janusz Soboń, prof. Robert Kmieciak, prof. Jan Sikora, Włodzimierz Trzeciak.

Program Kongresu Kształcenia Dualnego – 22.09.2022 r.:

11.00-11.45; Otwarcie Kongresu oraz wystąpienia wprowadzające

11.45–12.15; Olga Semeniuk – Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju

i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw: Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła jako narzędzie rozwoju kształcenia dualnego

12.30-14.00 – Panel dyskusyjny: 

Oferta edukacyjna i rozwoju kształcenia dualnego w Polsce z perspektywy władz państwowych oraz samorządu terytorialnego i gospodarczego

1. Prof. Jan Klimek – wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego

2. Piotr Bartosiak – Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki 

3. Anna Radecka – Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4. Paulina Woźniecka – Zastępca Dyrektora Departament Gospodarki Cyfrowej, 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

5. Paweł Babij – prezes Polskiej Izby Budownictwa

6.            Bożena Oleksy, wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji, Animatorka Rady Sektorowej Motoryzacja i elektromobilność

7.         Jacek Trela – prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

8. prof. Czesław Noworol – prezes Zarządu Krajowego NFDK

9. prof. Adam Biela – przewodniczący Rady Naukowo- Programowej NFDK

14.00–14.30 – Przerwa na kawę i poczęstunek

14.30–16.00 – Kształcenie dualne: dobre praktyki w zakresie współpracy gospodarki i edukacji oraz strategia rozwoju.

16.00 -16.30 – Podsumowanie Kongresu.

19.00 – Uroczysta kolacja.

Wydarzenie towarzyszące:

Warsztaty szkoleniowe: 23.09.2022 r.

9.00–14.00 – Warsztaty szkoleniowe i konsultacje z zakresu prowadzenia kształcenia dualnego skierowane do przedstawicieli samorządu gospodarczego, terytorialnego,  szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego oraz sektora gospodarki:

 • promocja kształcenia w miejscu pracy
 • doradztwo zawodowe
 • regulacje prawne
 • obsługa administracyjna kształcenia dualnego
 • relacje społeczne oraz kompetencje pedagogiczne
 • organizacja kształcenia dualnego – krok po kroku.

Założenia programowe. Kształcenie dualne: od szkoły branżowej do uniwersytetu

Kongres podejmuje tematykę kształcenia dualnego prowadzonego równolegle (przemiennie) w szkole oraz w miejscu pracy. Ta forma edukacji stanowi wstęp do stałego zatrudnienia w poszukiwanych na rynku pracy zawodach. 

W Polsce po 1989 roku nastąpił upadek kształcenia zawodowego w wielkim przemyśle.

Wobec tego, to na mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach spoczywał ciężar kształcenia kadr zawodowych dla gospodarki narodowej. Należy jednak odnotować następujący w ostatnich latach powrót do kształcenia zawodowego w zakładach przemysłowych działających w dużej skali.

Jednakże współpraca pomiędzy pracodawcami oraz sektorem edukacji w Polsce jest niewystarczająca. Stąd też tak istotne jest zainicjowanie w skali kraju programu rozwoju kształcenia dualnego, obejmującego szkolnictwo ponadpodstawowe oraz wyższe.

Polski model kształcenia dualnego na poziomie ponadpodstawowym, to  przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w ramach szkoły branżowej I stopnia. Kształcenie dualne prowadzone jest również w ramach szkolnictwa wyższego.

Kongres Kształcenia Dualnego ma na celu wskazanie na problemy polskiej gospodarki, jakim jest niedopasowanie struktury kształcenia ponadpodstawowego do rynku pracy. Kształcenie zawodowe, łącznie w technikach i szkołach branżowych I stopnia (dawne zasadnicze szkoły zawodowe) na poziomie 50-55% rocznika nie jest zgodne z wymogami rozwojowymi kraju. Potwierdzeniem niedostosowania do rynku pracy polskiego systemu edukacji są dane z krajów niemieckojęzycznych, których rozwiązania w tym obszarze uznawane są za wzorcowe, gdzie systemowo co najmniej 70% młodzieży kierowana jest na ścieżkę kształcenia zawodowego. 

Celem Kongresu Kształcenia Dualnego jest wskazanie działań umożliwiających m. in. upowszechnienie, zgodnie z oczekiwaniami  pracodawców oraz młodzieży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Brak na rynku pracowników z przygotowaniem zawodowym jest efektem niżu demograficznego oraz negatywnego wizerunku społecznego kształcenia zawodowego. 

Branżowe szkoły I stopnia wybrało w roku szkolnym 2019/2020 zaledwie 13% rocznika. Jednakże w roku szkolnym 2020/2021 nastąpił znaczący przyrost zainteresowania młodzieży szkołami branżowymi I stopnia, które wybrało 17% uczniów 8 klas. Dla porównania w 1990 r. w Polsce 43% uczniów kształciło się w zasadniczych szkołach zawodowych, a uwzględniając technika, było to 72% młodzieży w szkołach ponadpodstawowych kształcących się zawodowo.

Postulowane jest wobec tego podjęcie działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w miejscu pracy w Polsce. Zwieńczeniem proponowanych działań powinny być także centralne, medialnie promowane wydarzenia promujące naukę zawodu w miejscu pracy. Przedsiębiorcy oczekują namacalnych działań w zakresie kształcenia zawodowego.

Stajemy bowiem jako kraj w obliczu tego, że w ciągu dekady odejdą na emeryturę „ostatnie roczniki przygotowane zawodowo”, na których bazuje polski rynek pracy. Zaangażowanie na rzecz edukacji zawodowej jest pilnie oczekiwane przez opinię publiczną w Polsce

Podsumowując, Kongres ma cele:

 1. gospodarcze – poprze zapewnienie niezbędnych kadr, wsparcie przedsiębiorczości
 2. społeczne – przeciwdziałanie niedopasowaniu kwalifikacji do rynku pracy, depopulacji terenów wiejskich.