Sprawdź czy podałeś w CEIDG swój PESEL !

Informujemy, że 19 maja 2018 r. mija termin, w którym zgodnie z art. 61 Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2015 r., poz. 1893/ przedsiębiorca powinien uzupełnić wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numer PESEL, w przypadku gdy wpis tej informacji nie zawiera.
Przedmiotowy przepis stanowi, że przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie wymienionej wyżej Ustawy. Termin ten mija właśnie 19 maja br. Po upływie tego terminu CEIDG wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera nr PESEL. Grozi to poważnymi konsekwencjami również w kontaktach z ZUS , GUS i organami skarbowymi.
W związku z powyższym prosimy o pilne rozpowszechnienie tej wiadomości wśród swoich członków, zwłaszcza tych którzy mają sporadyczne kontakty z urzędami i mogą o tym pilnym obowiązku nie mieć wiadomości.

Konsultacje dotyczące potrzeb zmian w stosowanej obecnie klasyfikacji działalności gospodarczej w europejskim formacie NACE i krajowym PKD

Szanowni Państwo,

Główny Urząd Statystyczny prowadzi obecnie konsultacje dotyczące potrzeb zmian w stosowanej obecnie klasyfikacji działalności gospodarczej w europejskim formacie NACE i krajowym PKD. W skierowanej do nas korespondencji prosi o wskazanie grupowań NACE i/lub PKD, które wymagają agregacji, wprowadzenia dodatkowych podziałów (np. ze względu na rozwój nowych technologii, sposobów przetwarzania, pojawiania się nowych usług itp.) lub wydzielenia z nich w osobne grupowania pewnych rodzajów działalności, ze względu na wzrost ich znaczenia.

Jednocześnie GUS informuje, że warunkiem rozpatrzenia propozycji zmian jest stosowne uzasadnienie. Powinno ono zawierać między innymi opis skali zjawiska – przykładowo wielkość obrotów (w przypadku propozycji wniosku o wydzielenie działalności produkcyjnej określonych wyrobów), udziału procentowego w rynku lub wyraźnej tendencji wzrostowej sprzedaży.

Jeśli są Państwo zainteresowani przekazaniem informacji ad. zmian w klasyfikacji NACE i PKD, prosimy by propozycja zawierała:

  • Obecny symbol NACE/PKD
  • Propozycja zmiany struktury klasyfikacji
  • Zaznaczenie czy potrzebna jest zmiana klasyfikacji europejskiej czy krajowej
  • Uzasadnienie

Zwracamy się z prośbą o przesłanie Państwa propozycji w ww. temacie do piątku 18 maja na adres e-mail psoroczynski@kig.pl.

Z poważaniem

Piotr Soroczyński

Główny Ekonomista

www.kig.pl