Nabycie członkostwa zgodne ze statutem

  1. Członkami Cechu mogą być, prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle;
  2. a)      osoby fizyczne będące małymi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy – prawo działalności gospodarczej;
  3. b)      wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle.
  4. Osoba fizyczna ,nie będąca rzemieślnikiem , wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych innymi przepisami niż ustawa o rzemiośle może zostać członkiem cechu na czas określony do lat 5-ciu , jeżeli :
    a)      zatrudnia nie więcej niż 50-iu pracowników ;
    b)      złoży deklarację członkowską i uzyska zgodę Zarządu Cechu.