Zapraszamy do zrzeszenia się w naszym CECHu.

Korzyści wynikające z członkowstwa:

  • Prowadzenie działalności gospodarczej i oświatowej;
  • Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem szkolenia zawodowego (prowadzenie dokumentacji uczniowskiej);
  • Pomoc w rozliczeniach ZUS i podatkach; Ochrona praw i interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji rządowej oraz organów władzy jednostek samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji;
  • Udzielanie pomocy członkom przy wykonywaniu działalności gospodarczej w drodze organizowania porad i informacji;
  • Prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej;
  • Utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika i przedsiębiorcy;
  • Wykonywanie zadań zleconych, na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej, w której Cech jest zrzeszony;
  • Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
  • Udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków

Zadaniem Cechu jako związku przedsiębiorców jest ochrona praw i reprezentacja interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organizacji pracowników, organów władzy i administracji rządowej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego.

Do zadań Cechu należą w szczególności:

-utrzymanie i podnoszenie godności zawodowej członków

-organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

-organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej

-udzielanie członkom pomocy poprzez porady, interwencje, wystąpienia

-udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków

-delegowanie przedstawicieli prowadzących działalność gospodarczą do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli przewidują przepisy oraz do organizacji społecznych w których uczestniczą członkowie Cechu Rzemiosł Różnych.