Od 1 października br. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe są dostępne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z tego rozwiązana mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy posiadający już kwalifikacje zawodowe, jak i rzemieślnicy dopiero wchodzący na rynek pracy.

Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymają świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski po 1 października 2020 r. zostaną automatycznie objęci tym ustawowym rozwiązaniem. Z kolei w przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali uprawnienia do tytułu zawodowego przed 1 października br., informacja w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacji rzemieślniczych jest dokonywana wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o wpis w CEIDG.

Konsultacje projektu ogłoszenia konkursu na realizację zadania w 2022 roku ze środków Funduszu Wspierania OPP

Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji na realizację zadania dotyczącego:

  • wzrostu kompetencji osób, w tym pracowników i wolontariuszy, działających w organizacjach pożytku publicznego poprzez m.in. udział w szkoleniach, kursach, studiach, seminariach, konferencjach, wizytach studyjnych oraz uzyskanie uprawnień i certyfikatów albo
  • wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego poprzez m.in. stworzenie lub modyfikację strony internetowej organizacji, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności pożytku publicznego, dostosowanie (np. remont, adaptacja) pomieszczeń do prowadzenia działalności pożytku publicznego.

Konkurs w programie “Polski Inkubator Rzemiosła” rozstrzygnięty!

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej ofert złożonych w tegorocznym konkursie organizowanym w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030. Program jest realizowany przez NIW we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

Gratulujemy wszystkim organizacjom, które będą realizować zadania mające na celu rozwój ich kapitału infrastrukturalnego, społecznego oraz potencjału instytucjonalnego.

W konkursie złożono łącznie 487 ofert. Trzy z nich uzyskały negatywną ocenę formalną, pozostałe zostały skierowane do oceny merytorycznej.

  • W ramach Ścieżki 1: Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych dofinansowanie uzyska 135 ofert.
  • W ramach Ścieżki 2: Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych dofinansowanie uzyska 139 ofert.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji.

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 60 dni poprzez System Obsługi Dotacji.