Bezrobocie rejestrowane w styczniu 2020 r.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu stycznia 2020 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 922,2 tys. osób i była o 55,8 tys. osób wyższa niż w końcu grudnia oraz o 100,9 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,5% okazała się wyższa niż w grudniu o 0,3 pkt proc. i jednocześnie o 0,6 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Tempo spadku stopy bezrobocia w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego utrzymało się.

Styczniowe wyniki są z reguły wciąż pod mocnym wpływem sezonowego wzrostu bezrobocia jakie jest zazwyczaj obserwowane w miesiącach jesiennych i zimowych. Gaśnie bowiem wtedy zapotrzebowanie na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i szeroko rozumianych usługach turystycznych. Styczeń i luty przynoszą typowe dla tego okresu kolejne poważniejsze wzrosty bezrobocia. Pierwszej poprawy wypatrywać możemy w marcu.

W końcu 2020 roku stopa bezrobocia wyniesie 5,0% przy liczbie bezrobotnych wynoszącej około 840 tys. osób.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje poziomy liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 845 tys. osób była w styczniu wyższa niż przed rokiem o 96 tys. tj. 0,6%. Aktywnych zawodowo było 16 767 tys. osób – około 5 tys. mniej niż przed rokiem.

Konferencja „Fuzje i przejęcia w Niemczech szansą na ekspansję polskich firm”

„Fuzje i przejęcia w Niemczech szansą na ekspansję polskich firm” – konferencję pod takim tytułem organizuje Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wydarzenie odbędzie się 11 marca 2020 r. i wezmą w nim udział m.in. eksperci Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz PAIH.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem ekspansji na rynek niemiecki. Szczególnie poprzez wykorzystanie możliwości, jakie dają fuzje i przejęcia. W czasie konferencji przedstawione zostaną instrumenty wsparcia inwestycji, zarówno ze strony polskiej, jak i niemieckiej, a także praktyczne informacje dotyczące działalności na niemieckim rynku. Uczestnikami spotkania będą również przedstawiciele polskich firm, które działają w Niemczech. Podzielą się oni swoimi doświadczeniami w kwestii fuzji i przejęć na rynku niemieckim.

Liczba miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja odbędzie się w sali pod kopułą w gmachu Ministerstwa Rozwoju przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie w godz. 11.00 – 14.30.

Przedsiębiorca chroniony jak konsument

W dniu 26 lutego 2020 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych. Tematyka posiedzenia objęła omówienie zmian w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o prawach konsumenta wchodzących w życie od 1 czerwca br. W wyniku wprowadzonych zmian przepisów  – jednoosobowe firmy osób fizycznych uzyskają ochronę przewidzianą dla konsumentów w zakresie stosowania klauzul niedozwolonych prawem, rękojmi za wady oraz możliwości odstąpienia od umowy zawartej elektronicznie lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Posiedzeniu przewodniczył Marek Niedużak, podsekretarz  stanu w Ministerstwie Rozwoju. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele organizacji pracodawców, Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowany był przez Elżbietę Lutow i Jarosława Romaniuka z Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jak wynika ze zmian Kodeksu cywilnego, określone uprawnienia, dotąd przyznawane konsumentom, będą także stosowane wobec przedsiębiorców osób fizycznych zawierających umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą. Warunkiem jest, aby z ich treści wynikało, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego. Ma to przede wszystkim wynikać z przedmiotu wykonywanej działalności, określonej w CEiDG.

Uczestnicy spotkania zgodnie twierdzili, że nowe przepisy budzą wątpliwości i mogą być różnie interpretowane prze obie strony transakcji. Zwracano uwagę, że przy praktyce nadmiernego rozbudowywania przez przedsiębiorców wpisów PKD, określających nie tylko faktycznie prowadzoną działalność, nowe przepisy będzie można stosować w każdej działalności. Najwięcej problemów zgłaszano w związku z umowami zawieranymi na odległość (e-commers) oraz leasingu. Nie wiadomo, jak rozstrzygać, czy dany zakup jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Postulowano wydanie przez Ministerstwo Rozwoju objaśnień, które rozwiałyby zgłaszane wątpliwości.

Elżbieta Lutow zwróciła uwagę, że potrzebne jest rozstrzygnięcie, co w praktyce oznacza, że „dana umowa będzie miała charakter zawodowy”, tak aby wyraźnie wyjaśnić, że chodzi wyłącznie o zakupy produktów lub usług, w przypadku których nabywca występuje jako profesjonalista i jest zdolny w momencie zakupu prawidłowo ocenić jakość i cechy nabywanego przedmiotu. Tak aby nie interpretowano tego przepisu na niekorzyść nabywców.

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju  przyjęli  uwagi uczestników spotkania  i zadeklarowali podjęcie działań prowadzących do usunięcia zgłaszanych wątpliwości przed wejściem w życie nowych przepisów.