POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina oraz Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości z Koszalina realizują projekt pt. „POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?Uczestnikiem projektu może zostać osoba która spełnia łącznie poniższe warunki:1. jest osobą fizyczną w wieku 18-29 lat zamieszkującą województwo zachodniopomorskie oraz:-  jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 [np. pracodawca rozwiązał umowę na mocy porozumienia stron, pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp., przy czym utrata zatrudnienie nie mogła nastąpić z winy pracownika]lub-  jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo należącą do jednej z grup tj.: kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób z kategorii NEET, osób z niepełnosprawnością,2. deklaruje rejestrację działalności gospodarczej na obszarze woj. zachodniopomorskiego,3. nie jest Uczestnikiem w innym projekcie EFS,4. nie należy do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie jest wykluczona z możliwości udziału w projekcie. JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W PROJEKCIE?W ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.:1. szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;2. wsparcie eksperta dotacyjnego w technicznym przygotowaniu biznesplanu;3. wsparcie finansowe nawet do 38 050,00 zł w tym:- 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz- do 2.500,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej;4. obiad i serwis kawowy podczas szkoleń;5. materiały szkoleniowe;6. zwrot kosztu dojazdu na szkolenia.CO MUSZĘ ZROBIĆ ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?W terminie naboru, który jest publikowany na stronie http://dotacjepz.zgd.com.pl/rekrutacja/  należy złożyć Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie http://dotacjepz.zgd.com.pl/dokumenty-do-pobrania/  poprzez jedną z form o których mowa w informacji o naborze lub REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU.PLANOWANE TERMINY NABORU:LISTOPAD 2021/LUTY 2022 (zaplanowano 10 naborów w terminach, które są/będą publikowane na stronie internetowej projektu) GDZIE UZYSKAM INFORMACJE O PROJEKCIE?http://dotacjepz.zgd.com.pl/ BIURO PROJEKTU:Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiegoul. J. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławnoe-mail: inkubator@powiatslawno.pl tel. 59 810 48 03Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.al. Niepodległości 22 (2 piętro), 70-412 Szczecine-mail: dotacjepz@zgd.com.pl  tel. 517 663 672Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczościul. Zwycięstwa 42, 75-037 Koszaline-mail: dotacjepz@biznes.koszalin.pl tel. 721 790 977