Zatrudnienie młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie) oraz do prac lekkich odbywa się na podstawie zasad określonych w kodeksie pracy. Za pracę należy sie wynagrodzenie. Od 1 grudnia 2021 r. stawki wynagrodzenia wzrosną. Ile wyniosą?

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od 1 grudnia 2021 r.  do 28 lutego 2022 r.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2021 r. wyniosło – 5657,30 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 1044). Oznacza to, że w okresie od 1 września do 30 listopada 2021 r. pracownikowi młodocianemu wynagradzanemu na poziomie minimalnym przysługuje wynagrodzenie w wysokości :

  • w pierwszym roku nauki – 282,87 zł,
  • w drugim roku nauki – 339,44 zł,
  • w trzecim roku nauki – 396,01 zł.

Młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy w ww. okresie należy się wynagrodzenie w wysokości 226,29 zł.

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).