Tarcza Antykryzysowa – przedłużony nabór wniosków w ramach art. 15 zzb, 15zzc, 15zzd, 15zzda, 15 zze, 15 zze2 do dnia 10 czerwca 2021 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu informuje, iż przedłużono termin naboru wniosków na następujące formy wsparcia: 

 • art. 15 zzb ustawy tj. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, 
 • art. 15 zzc ustawy tj. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, 
 • art. 15 zzd  ustawy tj. niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, 
 • art. 15 zzda ustawy tj. niskooprocentowana pożyczka dla organizacji pozarządowych, 
 • art. 15 zzde  ustawy tj. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych, 
 • art. 15 zzde2  ustawy tj. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej. 

Wnioski można składać nie później niż do 10 czerwca 2021 r.
Wszystkie wnioski dostępne są na stronie:

https://swinoujscie.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Apel Rady Przedsiębiorczości ws. zniesienia obostrzeń

W związku z tworzeniem przez rząd planu odmrażania gospodarki na najbliższe miesiące, Rada Przedsiębiorczości wystosowała apel o otwarcie od 4 maja 2021 r. następujących branż:

 • całości handlu detalicznego;
 • gastronomii (w wersji minimalnej, w pierwszym etapie, możliwość przyjmowania gości w zewnętrznych ogródkach obiektów gastronomicznych);
 • hoteli (w pierwszym etapie na poziomie co najmniej 50% obłożenia w danym obiekcie);
 • klubów fitness i innych usług;

Oczywiście otwarcie powinno nastąpić z zachowaniem reżimów sanitarnych i ograniczeń liczby klientów.

Rada Przedsiębiorczości jest w stanie zrozumieć ograniczenia terytorialne, w wypadku gdyby w momencie podejmowania decyzji nadal występowały istotne różnice w poziomie zakażeń pomiędzy
poszczególnymi województwami.

Równocześnie Rada Przedsiębiorczości przypomina i podtrzymuje swoją rekomendację maksymalnego przyspieszania i rozszerzania programu sczepień (także w zakładach pracy) jako jedynego środka chroniącego przed zdrowotnymi i gospodarczymi skutkami pandemii.

Propozycje Rady Przedsiębiorczości zostały przekazane Panu Premierowi Jarosławowi Gowinowi na spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się 26 kwietnia.

Wizja Misja Strategia KIG

WIZJA

Umacnianie pozycji lidera i  kreatora rozwoju samorządu gospodarczego w Polsce.

MISJA

Reprezentowanie interesów polskich przedsiębiorców zarówno na arenie krajowej, 
jak i międzynarodowej, świadczenie im niezbędnych usług, inspirowanie do bycia konkurencyjnym oraz społecznie odpowiedzialnym. Integracja i wzmacnianie roli samorządu gospodarczego.

Strategia KIG na lata 2021-2025 

Ponad 30 lat działalności wyposażyło KIG w wiedzę i doświadczenie, jakie trudno znaleźć wśród innych organizacji przedsiębiorców. KIG jest organizacją wyjątkową – powołaną 
na podstawie ustawy, zrzeszającą stale ponad setkę organizacji o różnorodnym charakterze (regionalne, branżowe, bilateralne i inne), charakteryzującą się szerokim spektrum działań promocyjnych, proeksportowych i merytorycznych, z powodzeniem realizującą zadania zlecone przez administrację publiczną. Instytucją, która oferuje unikatowe produkty i usługi, mentoring i wsparcie dla wszystkich przedsiębiorców. Przy KIG funkcjonuje największy i najstarszy Sąd Arbitrażowy w Polsce. KIG rozumie problemy przedsiębiorców i dba o ich interesy w kraju i za granicą.

W nadchodzących latach najważniejsze będzie skuteczne rozpoznawanie i definiowanie potrzeb polskich przedsiębiorców i umiejętne reprezentowanie ich interesów 
(za pośrednictwem organizacji członkowskich i bezpośrednio). Wymagające czasy znajdą odzwierciedlenie w funkcjonowaniu i ofercie KIG, która skupi się przede wszystkim na poszerzeniu naszych kanałów komunikacyjnych, usprawnieniu dotarcia do stale zwiększających się grup docelowych i reprezentacji interesów organizacji członkowskich. 

Działania KIG będą skupiać się zwłaszcza na następujących obszarach:

 1. Współpraca z organizacjami członkowskimi oraz samorządem gospodarczym 
  we wspieraniu przedsiębiorców, szczególnie MŚP oraz zwiększanie ich odporności 
  na globalne zagrożenia. 

W nadchodzącym czasie niezwykle istotne będzie tworzenie nowych modeli biznesowych odpowiadających zmianom, przez które przechodzą światowe gospodarki. Wśród kluczowych aspektów rozwoju polskich przedsiębiorstw znajdą się wzrost 
ich konkurencyjności oraz umiejętność skorzystania na europejskiej tendencji 
do dywersyfikacji i skracania łańcuchów dostaw. Poprzez realizację programów unijnych KIG będzie wskazywać obszary, które pomogą zwiększyć polską odporność 
na przyszłe kryzysy.

 • Budowanie jedności w dialogu z administracją publiczną.

KIG będzie nadal reprezentować i wzmacniać swoją pozycją stanowiska organizacji członkowskich w sprawach kluczowych dla przedsiębiorców – niezależnie od ich branży lub wielkości. Niezbędne będzie wspólne działanie i dzielenie się wiedzą 
oraz ekspertyzami w sposób efektywny, co umocni pozycję negocjacyjną organizacji samorządu gospodarczego wobec gremiów decyzyjnych.  KIG będzie współpracować 
z administracją państwową, ministerstwami, instytucjami oraz agencjami rządowymi 
w celu budowania jak najlepszych warunków funkcjonowania przedsiębiorców na rynku polskim.

 • Działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wiedzę, edukację, nowe technologie i transformację cyfrową.

Poprzez organizację forów gospodarczych oraz platform wymiany wiedzy 
i doświadczeń, KIG będzie informować i edukować przedsiębiorców w obszarach związanych z dostosowaniem ich działalności do światowych trendów i wynikających 
z nich regulacji unijnych. KIG będzie przede wszystkim efektywniej wykorzystywać potencjał Komitetów, zwłaszcza w zakresie nowoczesnych technologii, wsparcia rynku Venture i Startup’ów oraz zielonej energii.

 • Wspieranie przedsiębiorców w działalności zagranicznej, we współpracy 
  z organizacjami członkowskimi, samorządem gospodarczym i administracją publiczną.

Usługi promocyjne i proeksportowe są filarem działalności KIG. Na nich opierają się relacje z dyplomacją, konsulami honorowymi, izbami innych krajów i Eurochambres. Jednocześnie, żadna organizacja biznesowa nie ma doświadczenia ani wiedzy wystarczającej aby być konkurencyjną dla KIG.

Przedsiębiorcy, którzy planują ekspansję zagraniczną potrzebują wiedzy,  ekspertyz, informacji i danych na temat rynków zagranicznych. Odpowiednio dostosowana 
i wsparta dobrymi narzędziami wywiadownia gospodarcza jest bezcennym wsparciem. Posiadając dużą grupę ekspertów i ponad 30 lat doświadczenia w promocji zagranicznej polskich przedsiębiorców, KIG musi wzmocnić świadomość swojej marki w tym zakresie.

Ponadto, pełna obsługa przedsiębiorców w obszarze wsparcia eksportu zbiega się 
z każdym aspektem działalności KIG – wydawaniem karnetów ATA i świadectw pochodzenia, tworzeniem raportów gospodarczych czy promocji Sądu Arbitrażowego.

 • Budowa wartości dla organizacji członkowskich KIG.

KIG dostarcza rzetelną i sprawdzoną wiedzę w obszarach makroekonomii, kondycji branż, prognoz gospodarczych, prawa podatkowego i finansów, które są dla przedsiębiorców niezbędne w kontekście planowania inwestycji. KIG wzmocni komunikację zewnętrzną w tych dziedzinach oraz będzie stale poszerzać zasoby informacji, w zależności od bieżącej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej.

Z powyższym łączą się m.in.

 • Wsparcie merytoryczne przedsiębiorców
 • Widoczność w mediach
 • Monitorowanie procesu legislacyjnego
 • Obecność ekspertów KIG w najważniejszych gremiach doradczych Rządu 
  i instytucji administracji państwowej i samorządowej
 • Publikacja raportów, analiz i prognoz gospodarczych oraz tworzenie wydań specjalnych na zamówienie
 • Organizacja forów, kongresów, konferencji i szkoleń 

KIG będzie skupiać się na udziale w takich inicjatywach, które bezpośrednio wpływają na przedsiębiorców, a jednocześnie wzmacniają wizerunek Izby. Nieodłącznym elementem prowadzenia projektów powinno być wspólne działanie z organizacjami członkowskimi oraz partnerami instytucjonalnymi, którzy dopełnią wiedzę 
i doświadczenie pracowników i ekspertów KIG. 

 • Aktywna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.

KIG będzie prowadzić aktywną i skuteczną komunikację wewnątrz sieci członkowskiej oraz  do podmiotów zewnętrznych, w tym zwłaszcza mediów gospodarczych i instytucji publicznych odpowiednich ze względu na obszar merytoryczny aktualnie istotnych zagadnień. W komunikacji skierowanej do organizacji członkowskich kluczowa będzie wymiana treści stanowisk i opinii oraz zachęcanie do udziału w ich tworzeniu 
i prezentowaniu, a także dystrybucja materiałów merytorycznych przygotowywanych przez członków KIG – tak wewnątrz, jak i na zewnątrz sieci KIG.

 • Umacnianie wizerunku KIG jako kluczowej organizacji biznesowej w Polsce poprzez aktywne i otwarte pozyskiwanie nowych organizacji członkowskich. 

Przedsiębiorcy każdej branży, wielkości i pochodzenia mają możliwość i potrzebę zrzeszania się w organizacjach ich reprezentujących, a trend ten wzmacnia się w ciągle zmieniających się warunkach globalnych. To jest czas, który w szczególności powinien zostać wykorzystany na promocję idei samorządu gospodarczego i wartości płynącej 
z przynależności do organizacji biznesowych – członków KIG. 

KIG będzie inicjować i pobudzać procesy zmierzające do tworzenia nowych izb gospodarczych tak, aby jak najwięcej przedsiębiorców miało silną reprezentację 
w dialogu z Rządem.

Dokument wypracowany przez Komisję Programową Walnego Zgromadzenia w składzie:

Przewodniczący: Leszek Rożdżeński, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Stefan Bekir Assanowicz, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza

Jarosław Filipczak, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Stefan Kamiński, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji      

Wojciech Konecki, APPLiA Polska

Michał Krawczyk, Puławska Izba Gospodarcza

Włodzimierz Schmidt, IAB Polska

Marek Spiżewski, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

Andrzej Szumowski, Stowarzyszenie Wódka Polska

Janusz Turski, Stowarzyszenie Papierników Polskich

Tomasz Zjawiony, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach


Sekretarz: Karolina Opielewicz, Krajowa Izba Gospodarcza

Rusza nowy Erasmus+ na lata 2021-2027

Komisja Europejska przyjęła pierwszy roczny program prac unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ na lata 2021-2027. Odnowiony program, dysponujący budżetem w wysokości 26,2 mld euro, sfinansuje mobilność edukacyjną i projekty współpracy transgranicznej dla 10 mln Europejczyków w każdym wieku i ze wszystkich środowisk. Program będzie dążył do jeszcze większego włączenia społecznego oraz do wspierania ekologicznych i cyfrowych przemian, zgodnie z  założeniami Europejskiego Obszaru Edukacji. Program Erasmus+ będzie również wspierał stabilność systemów kształcenia i szkolenia w obliczu pandemii.

Tarcza finansowa 1.0. Kilka miliardów długów przedsiębiorców umorzone ?

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali subwencje finansowe w ramach Tarczy finansowej 1.0, nie będą musieli spłacać zobowiązań.

Premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że przedsiębiorcy, którzy otrzymali subwencje w ramach Tarczy finansowej 1.0 na ratowanie firm i miejsc pracy, nie będą musieli spłacać zobowiązań.

Pierwsza Tarcza finansowa objęła przedsiębiorstwa z kilkunastu branż, działających na podstawie ponad 50 kodów PKD. Pierwotnie firmy miały zwracać co najmniej 25 proc. przyznanych środków, które otrzymały z budżetu państwa wiosną ubiegłego roku.

Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, proces umarzania 7 mld zł długów rozpocznie się pod koniec kwietnia 2021 roku.

Tarcza 2.0 Beneficjenci – warunki

 • Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG albo KRS
 • Prowadzący działalność w określonych datach
 • Niebędący w stanie likwidacji, upadłości, restrukturyzacji
 • Nieposiadający zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne
 • Posiadający rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • Wykonujący działalność gospodarczą w odpowiednich kodach PKD
 • Właściwie reprezentowani przy złożeniu wniosku
 • Wykazujący spadek przychodów

Zapewnienie odpowiednich płac minimalnych dla pracowników w Unii Europejskiej ?

„SMEunited, jako organizacja pracodawców MŚP, zgadza się z celem, jakim jest zapewnienie odpowiednich płac minimalnych dla pracowników w Unii Europejskiej. W ten sposób mogą oni zapewnić sobie godne życie, gdziekolwiek pracują, a siła nabywcza, którą wnoszą wspiera popyt wewnętrzny, kluczowy dla MŚP. Nie zgadzamy się jednak z wyborem Komisji Europejskiej, aby zaproponować dyrektywę mającą na celu zapewnienie odpowiednich płac minimalnych w całej UE. Według SMEunited i jego członków, Unia Europejska nie ma kompetencji w zakresie płac zgodnie z Traktatem”.

Takie jest główne przesłanie przewodniczącego SMEunited Pana Albana Maggiara w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady UE dotyczącej odpowiednich płac minimalnych w UE.

SMEunited stwierdza, że wniosek nie respektuje zasady pomocniczości ani krajowych kompetencji w zakresie ustalania płac. Ponadto, budzi obawy co do poszanowania autonomii partnerów społecznych, ich swobody zawierania umów i wolności zrzeszania się.

Pan Maggiar dodał: „Opowiadamy się za zaleceniem, które w pełni respektowałoby rolę krajowych partnerów społecznych i ich swobodę rokowań zbiorowych w państwach członkowskich, w których partnerzy społeczni są odpowiedzialni za ustalanie płacy minimalnej”.

Istnieją również poważne zastrzeżenia, co do wpływu wniosku dotyczącego dyrektywy na gospodarkę i zatrudnienie. Wzrost kosztów pracy dla MŚP, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw, jest obecnie nierealistyczny, biorąc pod uwagę poważne skutki pandemii. W tej trudnej sytuacji gospodarczej należy unikać znacznego wzrostu kosztów pracy dla MŚP.

Podczas dwóch etapów konsultacji z partnerami społecznymi, SMEunited bardzo wyraźnie stwierdziło, że dyrektywa nie jest właściwym instrumentem do zajęcia się tak istotnym dla partnerów społecznych tematem i zadeklarowało gotowość do rozpoczęcia negocjacji w sprawie zalecenia.

Prawo budowlane po zmianach. Proces inwestycyjno-budowlany po 19 września 2020 r.
Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „O prawie przy kawie”. Tym razem wydarzenie zostanie zorganizowane w stu procentach online. Polecamy zaparzyć kubek dobrej kawy i zajęcie miejsca przed swoim komputerem!W ramach spotkania zostaną omówione najważniejsze z praktycznego punktu widzenia zmiany ustawy Prawo budowlane, obowiązujące od dnia 19 września 2020 r., oraz kwestie związane z nowymi warunkami technicznymi które będą obowiązywać od dnia 31 grudnia 2020 r.
Bezpłatna rejestracja

Od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia wracają do praktycznej nauki zawodu

Od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami wracają na naukę do pracodawców – rzemieślników.

Związek Rzemiosła Polskiego  – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP uprzejmie informuje, że  w dniu dzisiejszym na stronie  MEiN opublikowano informacje dotyczące wydłużenia okresu nauki zdalnej w szkołach do 3 stycznia 2021 r.

Stacjonarne funkcjonowanie jednostek systemu oświaty szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. – poza wyjątkami.

Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe:

 • zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia mogą być prowadzone w szkole z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych),
 • mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego,
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Nowelizacja​_rozporządzenia​_30b​_-​_uzasadnienie.docx 0.02MB 

Tekst rozporządzenia nie zawiera jeszcze podpisu ministra, jednakże fakt opublikowania go na stronie potwierdza podjęte już decyzje w przedmiotowej sprawie.

Źródło: MEiN