Ministerstwo Rozwoju powołało zespół do prac nad projektem ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym

Zespół do prac nad projektem ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym jest organem doraźnym wspomagającym prace resortu nad opracowaniem projektu nowej ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym w celu rozwoju kształcenia dualnego poprzez wprowadzenie systemowych regulacji dotyczących nauki zawodu w miejscu pracy.

Do zadań Zespołu należy:

  • przygotowywanie rekomendacji w zakresie opracowania zmian systemowych dotyczących nauki zawodu w miejscu pracy;
  • przedstawienie nadzorującemu członkowi kierownictwa Ministerstwa uwag i wniosków prac Zespołu zgłoszonych do projektu ustawy podczas konsultacji merytorycznych oraz procesu legislacyjnego.

Członkowie

Podczas spotkania organizacyjnego w dniu 21 lipca 2020 r. Pani Minister Olga Semeniuk zainicjowała prace Zespołu, którego przewodniczącym został Pan Piotr Koszewski – Dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju.

Skład Zespołu tworzą osoby posiadające wiedzę i doświadczenie z zakresu rzemiosła i samorządu rzemieślniczego, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, szkolnictwa zawodowego i kwalifikacji zawodowych lub innych dziedzin niezbędnych do przygotowania projektowanych zmian systemu nauki zawodu w miejscu pracy (kształcenie dualne).

W skład Zespołu weszli przedstawiciele lub eksperci reprezentujący instytucje państwowe, samorządowe, edukacyjne i związkowe:

Skład instytucjonalny Zespołu:

  1. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju
  2. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej
  3. przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego
  4. przedstawiciele Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
  5. zespół ekspertów Związku Rzemiosła Polskiego
  6. zespół ekspertów izb i cechów rzemieślniczych, szkół wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, placówek kształcenia branżowego i organizacji pozarządowych

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Prośba o nadesłanie uwag do kształtu ustawy na spotkanie z Olgą Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Program konsultacji założeń 

do Ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym

Krotoszyn, 21 lipca 2020 r., godz. 12.00 

(część robocza od godz. 11.00)

siedziba Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej; ul. Floriańska 8

Moderatorzy spotkania konsultacyjnego:

·         Józef Januszkiewicz – prezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej

·         dr Krzysztof Bondyra – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uczestnicy spotkania w siedzibie Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej:

·         Jan Mosiński – poseł na Sejm RP

·         Zbigniew Ładziński – prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu

·         Jarosław Lesiak – prezes; Izby Rzemieślniczej w Wyszkowie

·         Szymon Rubik – prezes; Izby Rzemieślniczej w Kaliszu

·         Sławomir Sobczyk – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pleszewie

·         przedstawiciele rzemiosła i szkolnictwa zawodowego z Powiatu Krotoszyńskiego 

Uczestnicy  w formule online:

·         Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu; Ministerstwie Rozwoju

·         Piotr Koszewski – Dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych 

i Podległych; Ministerstwo Rozwoju

·         Paulina Woźniecka – Naczelnik Wydziału Rzemiosła; Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, Ministerstwo Rozwoju

·         Natalia Pawłowska – Naczelnik Wydziału Kwalifikacji; Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, Ministerstwo Rozwoju

·         Prof. Czesław Noworol – Uniwersytet Jagielloński, prezes Narodowego Forum Doradztwa Kariery

·         Dr Zbigniew Sulżycki – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Świnoujściu

·         Dr Roman Pawłowski  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

·         Dr Adam Weinert – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

·         Jerzy Springer – członek Zarządu Powiatu Wągrowieckiego, ekspert ds. pracodawców Polskiej Komisji Akredytacyjnej

·         Mateusz Gołębiowski  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020


Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 166,06 PLN do 5286 PLN tj. o 3,2%. Czerwiec przyniósł dokładne odreagowanie spadków płac z maja i po nim przeciętne uposażenie było niemal takie samo jak w kwietniu. Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 181,54 PLN tj. o 3,6%. Wzrost płac w czerwcu jest zjawiskiem typowym. Wynika on z liczniejszych niż w poprzednim miesiącu wypłat ruchomych części uposażeń takich jak premie i nagrody. Tegoroczna poprawa okazała się mocniejsza od typowej i większa od oczekiwanej. Prawdopodobnie mamy tu efekt postępującego uruchamiania gospodarki, co wprost przekłada się na pobory osób rozliczanych zwłaszcza w akordzie, ale również innych pracowników, szczególnie tych, którym kończył się okres skrócenia czasu pracy.

Zatrudnienie okazało się o 11,9 tys. osób, tj. o 0,2% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6185,8 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było niższe o 208,0 tys. osób tj. o 3,3%. Wzrost zatrudnienia zaskoczył. Po krytycznie trudnym kwietniu i wciąż bardzo złym maju, oczekiwana była kontynuacja niekorzystnego trendu. Tymczasem statystyki wskazują na minimalną, ale jednak poprawę. Wynika ona najprawdopodobniej z przywracania do pracy części działalności wcześniej wstrzymanych, w tym przywracania zwyczajnego czasu pracy pracowników, którym wymiar pracy obniżono, choćby poprzez urlopy postojowe. Urlopy te wciąż są jednak obserwowane, podobnie świadczenia opiekuńcze, liczne jest też nieprzedłużanie umów czasowych. Jednak negatywne tendencje są „nettowane” przez pozytywne.

W najbliższych miesiącach zmiany płac w ujęciu miesiąc do miesiąca prezentować się mogą nieco słabiej niż w analogicznym okresie roku 2019. Po czerwcowej poprawie rocznej dynamiki płac trudno będzie o dalszy znaczny progres. Pojawić się on może w ostatnich miesiącach roku.

W przypadku zatrudnienia tendencje dla najbliższych miesięcy są trudne do określenia. Z jednej strony postępować będzie obserwowana choćby w danych czerwcowych poprawa, jednak na rynku pojawić się też może pewna fala bezrobotnych, którym wypowiedziano umowy w szczycie kryzysu, ale formalnie wciąż one jeszcze trwają (patrz dłuższy okres wypowiedzenie).

JPK_VAT z deklaracją od 1 października 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców

Obowiązek składania plików JPK_VAT wraz z deklaracją VAT zostanie przesunięty z 1 lipca na 1 października 2020 r. dla wszystkich podatników VAT. Sejm uchwalił ustawę, która zmienia termin wejścia w życie nowego rozwiązania.

Termin wejścia w życie łącznego raportowania JPK_VAT z deklaracją VAT został przesunięty w związku z licznymi wnioskami przedsiębiorców o trudnościach we wdrożeniu nowego rozwiązania od lipca 2020 r. z uwagi na stan epidemii.

19 czerwca 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Ustawa ta wprowadza zmiany w ustawie z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i określa nowy termin wejścia w życie obowiązku składania JPK_VAT z deklaracją. Ustawa zostanie teraz przekazana do podpisu prezydentowi RP.

Wsparcie BGK

– Gwarancje de minimis. 80-procentowy zakres gwarancji może zostać ustalony w przypadku obejmowania kredytu gwarancją bądź podwyższania kwoty kredytu objętego gwarancją, w okresie od 19 marca do 31 grudnia 2020 r.Szczegółowe informacje https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-de-minimis/gwarancje-de-minimis-najczestsze-pytania-i-odpowiedzi/

– Gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP). Gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych umożliwi przedsiębiorcy uzyskanie kredytu z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.

Gwarancja będzie zabezpieczać zarówno nowo udzielone kredyty, jak i odnawiane kredyty w rachunkach bieżących i w formie odnawialnych linii kredytowych, dla których termin zawarcia umowy lub odnowienia nie przypadał wcześniej niż 1 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-o-fgp/ 

– Zmiany w gwarancjach Biznesmax 

Szczegółowe informacje https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/gwarancje-biznesmax-najczestsze-pytania-i-odpowiedzi/

Tarcza finansowa PFR

Finansowanie dla mikrofirm i MŚP opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych, dostępnych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu. Po spełnieniu określonych kryteriów (w tym: utrzymanie działalności i utrzymanie zatrudnienia), po 12 miesiącach do 75 proc. wartości subwencji może zostać umorzone.

Szczegółowe informacje i wykaz banków, które przystąpiły do programu https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

-Przewodnik dla  mikro,  małych  i  średnich  firm  po  tarczy  finansowej  PFR  https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Tarcza-Finansowa.pdf