Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

Opracowane na podstawie raportu CDC (The Centers for Disease Control and Prevention). Stan na 25.03.2020r.

 1. Jeśli to możliwe:
 • oddeleguj pracowników do wykonywania pracy w domu;
 • ogranicz liczbę pracowników przebywających w zakładzie pracy w tym samym czasie (system zmianowy, rotacyjny, elastyczny czas pracy);
 • zrezygnuj z konferencji i szkoleń, materiały edukacyjne, instruktaże prześlij za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udostępnij je na platformach inter/intranetowych;
 • ogranicz podróże służbowe i delegacje zagraniczne. Pracownik ma prawo odmówić udziału w delegacji do miejsc, w których występuje transmisja koronawirusa SARS-CoV-2.
 1. Zleć codzienną rutynową dezynfekcję często dotykanych powierzchni w miejscu pracy (klamki, blaty robocze na stanowiskach, biurka, klawiatury, umywalki, toalety, dozowniki mydła i inne). W miarę możliwości zapewnij dostęp do jednorazowych chusteczek odkażających, których pracownik może użyć samodzielnie przed i po zakończeniu pracy na swoim stanowisku.
 2. Zalecaj jak najczęstsze mycie rąk. Mycie rąk mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund powinno być przeprowadzone zawsze, gdy widoczne jest ich zabrudzenie.
 3. W pobliżu wejścia do zakładu pracy oraz w wielu widocznych miejscach na jego terenie umieść ogólnodostępne dla pracowników dozowniki środków odkażających skórę w opakowaniach niewymagających dotykania palcami (najlepiej spryskiwacze i dozowniki uruchamiane naciskiem przedramienia lub łokcia).
 • Skład środków odkażających powinien bazować na co najmniej 70% roztworach alkoholowych, środek należy dokładnie rozprowadzić na suchej lub dokładnie osuszonej skórze rąk, w tym w przestrzeniach międzypalcowych, a następnie odczekać co najmniej 20 sekund.
 1. W widocznych miejscach umieść w zakładzie pracy plakaty edukacyjne informujące o prawidłowym sposobie mycia rąk i innych zachowaniach higienicznych (w razie konieczności kichanie, chrząkanie, kasłanie, ziewanie w chusteczkę higieniczną, a przy braku jej dostępności – w zgięcie łokciowe, unikanie dotykania oczu, ust, nosa), zachowaniu co najmniej 2 m odległości pomiędzy współpracownikami oraz konieczności pozostania w domu w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza kaszlu, duszności oraz gorączki (tj. temperatura ciała mierzona w dole pachowym lub na czole >38oC) do czasu całkowitego ustąpienia objawów (samoistnego, nie pod wpływem leków).
 2. O pozostaniu w domu z powodu wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych, pracownik powinien poinformować pracodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz powinien zostać zwrotnie poinformowany o konieczności skontaktowania się telefonicznie z placówką podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), która ustali dalsze postępowanie (zalecenia, wizytę). Jeśli pracownik podejrzewa u siebie zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z potwierdzonym przypadkiem zakażenia lub pobyt w miejscach z potwierdzoną transmisją wirusa) musi zostać informowany o konieczności zgłoszenia tego podejrzenia do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przestrzegania zaleceń co do postępowania w związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Wobec pracownika zgłaszającego występowanie objawów infekcji dróg oddechowych oraz chęć pozostania w domu nie należy stosować strategii represyjnych pod postacią kar, nagany i innych. Nie należy także wymagać natychmiastowego potwierdzenia objawów infekcji/ zwolnienia lekarskiego z POZ, ponieważ ze względu na znaczną liczbę zgłoszeń oraz interwencji medycznych, system opieki zdrowotnej może być przeciążony.
 4. Pracownik z objawami infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza kaszlem, dusznością i gorączką, który stawi się w miejscu pracy, powinien zostać jak najszybciej odizolowany od współpracowników i niezwłocznie odesłany do domu z zaleceniem kontaktu telefonicznego z POZ oraz konieczności przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej co do postępowania w związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Transport pracownika powinien odbyć się samochodem prywatnym lub taksówką po wyposażeniu pracownika w maseczkę na twarz oraz rękawiczki jednorazowe.
 5. Pracownicy, którzy wrócili do Polski z obszarów występowania koronawirusa SARS-CoV-2 (lista publikowana pod adresem www.gis.gov.pl), niezależnie od okoliczności odbywania podróży (urlop wypoczynkowy, delegacja służbowa), przez kolejne 14 dni od powrotu pozostają w domu (kwarantanna – niezwłoczny kontakt z właściwą Powiatową Stacją Sanitarną) z zaleceniem codziennej samokontroli stanu zdrowia (pomiar temperatury ciała, samoobserwacja pod kątem wystąpienia takich objawów, jak gorączka, bóle mięśniowe, kaszel, duszność).
 6. Pracownik, który nie ma objawów infekcji układu oddechowego, ale miał bliski kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, tj. pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą (współmieszkaniec, współpracownik) lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut (prowadzenie rozmowy); powinien niezwłocznie skontaktować się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i pozostać przez co najmniej 14 dni w domu, o czym należy poinformować pracodawcę (punkt 5).
 7. Wszelkie podjęte działania w miejscu pracy nie mogą nosić znamion dyskryminacji.

KOMUNIKAT

Z powodu pandemii koronawirusa, mając na względzie bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biura Cechu prosimy w okresie  od dnia 16 marca 2020r. do 31 marca 2020r. o zgłaszanie wszelkich spraw wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty.

Wszelkie zmiany i informacje ze strony Cechu będziemy przekazywać tą samą drogą.

mail: poczta@crrs.pl

telefon 783 215 860

Komunikat w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych

W związku z pytaniami dotyczącymi świadczenia pracy przez młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u pracodawców będących rzemieślnikami w okresie zawieszenia zajęć m.in. w szkołach zawodowych, gdzie realizują obowiązek dokształcania teoretycznego, spowodowanego działaniami w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa – Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia następujące stanowisko:

 • do rzemieślniczego przygotowania zawodowego (art. 206 ustawy  Kodeks pracy) mają zastosowanie przepisy art. 190-205 Kodeksu pracy, co oznacza, że pracownik młodociany w stosunku do pracodawcy nie jest uczniem lecz pracownikiem, a zakład pracy nie jest traktowany co do zasady jako placówka oświatowa;
 • umowa o pracę określa sposób dokształcania teoretycznego (art. 195 § 1 pkt 3 Kp), przy czym obowiązek w tym zakresie może być realizowany także w formach pozaszkolnych (art. 197 Kp.),
 • pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się (art. 198 Kp).

Mając na uwadze powyższe, jeżeli zajęcia szkolne zostają odwołane, pracownik młodociany powinien świadczyć pracę na rzecz pracodawcy, z zachowaniem wymagań dotyczących m. in. czasu pracy pracowników młodocianych.

Jednocześnie informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczony jest Komunikat, w którym są 2 punkty dotyczące pracowników młodocianych:

„ …uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników…”

Przedstawione stanowisko, przygotowane z udziałem prawnika, wynika wprost z zasad prawnych, jednakże ZRP dodatkowo wystąpił z zapytaniem do Głównej Inspekcji Pracy i po uzyskaniu ewentualnie dodatkowych informacji bezzwłocznie je do Państwa prześlemy.

Przekazując powyższe, należy podkreślić wyjątkowość i nadzwyczajność okoliczności (zagrożenie) co skłania do podejmowania indywidualnych decyzji, które leżą w gestii pracodawcy.

Pakiet osłonowy dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

MR informuje: 

Ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS; instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów; ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów – zawierać będzie pakiet osłonowy dla przedsiębiorców. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa MR przygotuje projekt specustawy w tej sprawie. 

– Premier Mateusz Morawiecki zobowiązał mnie do przygotowania – wspólnie z MF, ZUS, KAS, UOKiK, BGK, PFR i ARP – pakietu rozwiązań osłonowych dla przedsiębiorców. W efekcie intensywnych spotkań i rozmów w ostatnich dniach stworzyliśmy katalog działań, które mogą wesprzeć nasze firmy w obecnej sytuacji – mówi minister Jadwiga Emilewicz. 

Pakiet osłonowy 

Projekt pakietu osłonowego dla przedsiębiorców będzie zawierał propozycje zmian legislacyjnych. Mają one poprawić sytuację przedsiębiorców m.in. poprzez: 

– Ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS 

– Poprawę płynności finansowej firm – instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów 

– Ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów. 

Wymaga to m.in. nowelizacji ustaw dotyczących: VAT, udzielania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, wsparcia BGK, szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. 

Odroczenia w płatnościach 

– ułatwianie rozliczenia VAT – przesunięcie wejścia w życie z 01.04. 2020 na 01.07.2020 r. nowego JPK 

– ułatwienia w split payment, 

– przesunięcie z 01.04 na 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy) 

– wcześniejsze zwroty VAT, 

– ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, 

– zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu, 

– zniesienie opłaty prolongacyjnej, 

– zmiana schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm. 

Poprawa płynności finansowej 

– odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) – stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat 

– wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów – działania BGK 

– udzielanie pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60% kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) – postulat zwiększenia gwarancji do 80% kwoty kredytu. 

– dopłaty do oprocentowania kredytów -poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię. 

Ochrona i wsparcie rynku pracy 

Zaproponujemy nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Chcemy ułatwień dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w kryzysie. Postulujemy skrócenie – z 6 do 3 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. Przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%. 

W przypadku przestoju, pracownikom takiego przedsiębiorcy, przysługiwałoby: 

– świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne 

– oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Zasiłki chorobowe i opiekuńcze 

Przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej, otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, tj. jeżeli otrzyma zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji. 

Przedsiębiorca otrzyma także zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (zwolnienie lekarskie), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (decyzja sanepidu), albo dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (oświadczenie ubezpieczonego). 

Jeśli nieprzewidziane zamknięcie placówki jest związane z koronawirusem, przyjęta specustawa przewiduje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni z tego tytułu. 

ZUS – obecnie dostępne ulgi w spłacie lub umorzenia należności z tytułu składek 

Przepisy prawa oraz działania ZUS wspierają przedsiębiorców w obliczu ewentualnych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej na kilka sposobów. 

Przedsiębiorcy, których dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc ZUS: odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny, umorzenie należności. 

Odroczenie terminu płatności składek – jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem w ustawowym terminie składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. 

Układ ratalny – jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Po podpisaniu układu ewentualne postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone. 

Umorzenie należności – jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które powoduje, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności. Umorzeniu podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za siebie. Umorzone składki i okres nie będą się liczyć przy ustalaniu prawa do świadczeń. 

W placówkach ZUS działają doradcy ds. ulg i umorzeń. Udzielają oni informacji oraz pomagają skompletować i wypełnić dokumenty. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie.

Bezrobocie rejestrowane w styczniu 2020 r.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu stycznia 2020 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 922,2 tys. osób i była o 55,8 tys. osób wyższa niż w końcu grudnia oraz o 100,9 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,5% okazała się wyższa niż w grudniu o 0,3 pkt proc. i jednocześnie o 0,6 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Tempo spadku stopy bezrobocia w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego utrzymało się.

Styczniowe wyniki są z reguły wciąż pod mocnym wpływem sezonowego wzrostu bezrobocia jakie jest zazwyczaj obserwowane w miesiącach jesiennych i zimowych. Gaśnie bowiem wtedy zapotrzebowanie na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i szeroko rozumianych usługach turystycznych. Styczeń i luty przynoszą typowe dla tego okresu kolejne poważniejsze wzrosty bezrobocia. Pierwszej poprawy wypatrywać możemy w marcu.

W końcu 2020 roku stopa bezrobocia wyniesie 5,0% przy liczbie bezrobotnych wynoszącej około 840 tys. osób.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje poziomy liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 845 tys. osób była w styczniu wyższa niż przed rokiem o 96 tys. tj. 0,6%. Aktywnych zawodowo było 16 767 tys. osób – około 5 tys. mniej niż przed rokiem.

Konferencja „Fuzje i przejęcia w Niemczech szansą na ekspansję polskich firm”

„Fuzje i przejęcia w Niemczech szansą na ekspansję polskich firm” – konferencję pod takim tytułem organizuje Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wydarzenie odbędzie się 11 marca 2020 r. i wezmą w nim udział m.in. eksperci Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz PAIH.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem ekspansji na rynek niemiecki. Szczególnie poprzez wykorzystanie możliwości, jakie dają fuzje i przejęcia. W czasie konferencji przedstawione zostaną instrumenty wsparcia inwestycji, zarówno ze strony polskiej, jak i niemieckiej, a także praktyczne informacje dotyczące działalności na niemieckim rynku. Uczestnikami spotkania będą również przedstawiciele polskich firm, które działają w Niemczech. Podzielą się oni swoimi doświadczeniami w kwestii fuzji i przejęć na rynku niemieckim.

Liczba miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja odbędzie się w sali pod kopułą w gmachu Ministerstwa Rozwoju przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie w godz. 11.00 – 14.30.

Przedsiębiorca chroniony jak konsument

W dniu 26 lutego 2020 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych. Tematyka posiedzenia objęła omówienie zmian w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o prawach konsumenta wchodzących w życie od 1 czerwca br. W wyniku wprowadzonych zmian przepisów  – jednoosobowe firmy osób fizycznych uzyskają ochronę przewidzianą dla konsumentów w zakresie stosowania klauzul niedozwolonych prawem, rękojmi za wady oraz możliwości odstąpienia od umowy zawartej elektronicznie lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Posiedzeniu przewodniczył Marek Niedużak, podsekretarz  stanu w Ministerstwie Rozwoju. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele organizacji pracodawców, Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowany był przez Elżbietę Lutow i Jarosława Romaniuka z Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jak wynika ze zmian Kodeksu cywilnego, określone uprawnienia, dotąd przyznawane konsumentom, będą także stosowane wobec przedsiębiorców osób fizycznych zawierających umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą. Warunkiem jest, aby z ich treści wynikało, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego. Ma to przede wszystkim wynikać z przedmiotu wykonywanej działalności, określonej w CEiDG.

Uczestnicy spotkania zgodnie twierdzili, że nowe przepisy budzą wątpliwości i mogą być różnie interpretowane prze obie strony transakcji. Zwracano uwagę, że przy praktyce nadmiernego rozbudowywania przez przedsiębiorców wpisów PKD, określających nie tylko faktycznie prowadzoną działalność, nowe przepisy będzie można stosować w każdej działalności. Najwięcej problemów zgłaszano w związku z umowami zawieranymi na odległość (e-commers) oraz leasingu. Nie wiadomo, jak rozstrzygać, czy dany zakup jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Postulowano wydanie przez Ministerstwo Rozwoju objaśnień, które rozwiałyby zgłaszane wątpliwości.

Elżbieta Lutow zwróciła uwagę, że potrzebne jest rozstrzygnięcie, co w praktyce oznacza, że „dana umowa będzie miała charakter zawodowy”, tak aby wyraźnie wyjaśnić, że chodzi wyłącznie o zakupy produktów lub usług, w przypadku których nabywca występuje jako profesjonalista i jest zdolny w momencie zakupu prawidłowo ocenić jakość i cechy nabywanego przedmiotu. Tak aby nie interpretowano tego przepisu na niekorzyść nabywców.

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju  przyjęli  uwagi uczestników spotkania  i zadeklarowali podjęcie działań prowadzących do usunięcia zgłaszanych wątpliwości przed wejściem w życie nowych przepisów.

Ankieta

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG6juMW8Kn8cxuS3vn43sM1Zy4c6RVNA4Tvj92dcDLPU6XKw/viewform

Uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału w ankiecie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dotyczącej efektywności współpracy między przedsiębiorstwami w zrzeszeniach gospodarczych w Polsce.

Anonimowa ankieta kierowana jest do przedstawicieli firm, którzy podejmują decyzje o członkostwie w organizacjach zrzeszających przedsiębiorstwa. W badaniu sprawdzane są uwarunkowania współpracy w obrębie dobrowolnych zrzeszeń gospodarczych. Przekazywane informacje będą wykorzystywane tylko w celach naukowych i prezentowane w sposób wykluczający możliwość identyfikacji poszczególnych przedsiębiorstw i respondentów.

Wypełnienie całego kwestionariusza zajmie ok. 9 minut. 

W załączeniu przekazujemy więcej informacji na temat ankiety.

Informacja Dla Mistrza o Kwalifikacje

Zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący.

Najkrócej można powiedzieć, że kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się – zgodnych z ustalonymi standardami – których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję. W kontekście ZSK terminu kwalifikacja nie można używać zamiennie z takimi terminami, jak: zawód, uprawnienie zawodowe, prawo wykonywania zawodu, kompetencje zawodowe, kompetencje itp.

Uwaga: z analizy treści przepisów znajdujących się w różnych aktach prawnych wynika, że wyraz kwalifikacja (kwalifikacje) rozumiany bywa w różny sposób – czasem oznacza jednocześnie zawód i kwalifikację (w rozumieniu ustawy o ZSK), czasem oznacza także uprawnienie zawodowe. Z drugiej strony w niektórych aktach prawnych w ogóle nie występuje termin kwalifikacja, podczas gdy z treści tych przepisów wynika, że jest w nich mowa o kwalifikacji w rozumieniu ustawy o ZSK. Należy także brać pod uwagę, że w języku potocznym (także w niektórych opracowaniach i dokumentach) często są używane zamiennie takie wyrazy, jak: wiedza, umiejętności, kompetencje i kwalifikacje. Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji poprzez ustalenie definicji terminu kwalifikacja oraz wymagań dotyczących opisywania kwalifikacji spowoduje, że w polskich aktach prawnych stopniowo nastąpi większe uporządkowanie stosowanej terminologii. Będzie to jednak długi proces powiązany z włączaniem do zintegrowanego systemu kolejnych kwalifikacji uregulowanych.

Informacja Dla Mistrza o Kwalifikacje cząstkowe

Najkrócej można powiedzieć, że kwalifikacje cząstkowe to wszystkie kwalifikacje włączone do ZSK, które nie są kwalifikacjami pełnymi.

Kwalifikacje cząstkowe mogą być tworzone zarówno w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego, jak i poza nimi. 

W przypadku kwalifikacji cząstkowych zakres wymaganych efektów uczenia się jest z zasady węższy niż w przypadku kwalifikacji pełnych. Na ogół wymagania te są związane z wyraźnie określonym rodzajem działalności.

Wszystkie włączone do ZSK kwalifikacje uregulowane i rynkowe są kwalifikacjami cząstkowymi. Do kwalifikacji cząstkowych nadawanych w systemie oświaty zalicza się m.in. kwalifikacje w zawodzie (potwierdzone świadectwem).
Do kwalifikacji cząstkowych nadawanych w systemie szkolnictwa wyższego zalicza się m.in. kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, które zostały włączone do ZSK.

Kwalifikacje cząstkowe mogą stanowić konieczną podstawę do zatrudnienia na określonym stanowisku, np. prawo jazdy odpowiedniej kategorii umożliwia zatrudnienie na stanowisku kierowcy autobusu.

Kwalifikacje cząstkowe mogą stanowić uzupełnienie kwalifikacji pełnej, poszerzające lub pogłębiające przygotowanie do wykonywania zawodu (np. lekarze uzyskują specjalizacje oraz inne kwalifikacje dotyczące obsługi specjalistycznej aparatury medycznej).