Uwaga na oszusta podającego się za przedstawiciela izby członkowskiej KIG

W ślad za otrzymaną od jednego z przedsiębiorców wiadomością informujemy o możliwych próbach wyłudzeń.  Nieznany sprawca, powołując się na jedną z izb członkowskich Krajowej Izby Gospodarczej, telefonicznie oferuje właścicielom małych firm pomoc w uzyskaniu dotacji z funduszy unijnych. Wsparcie jest jednak możliwe tylko pod warunkiem odebrania przesyłki o wartości kilkuset złotych. Izba, za której przedstawiciela podaje się nieznana osoba, nie prowadzi takiej działalności. Ponadto numer telefonu, z którego wykonywane są połączenia, w Internecie widnieje na tzw. liście numerów niebezpiecznych i jest sklasyfikowany jako „próba wyłudzenia”.

Rozporządzenie Ministra Klimatu ws BDO


Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w bazie BDO (Dz.U. 2019, poz. 2531). Rozporządzenie zostało opublikowane 30 grudnia 2019 roku i  zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z roku 2014.

W nowym rozporządzeniu poszerzono do 46 pozycji – rodzaje odpadów (wraz z numerem kodu i ilością), które nie podlegają ewidencji, a w konsekwencji których wytwarzanie w określonych ilościach nie spowoduje obowiązku rejestracji w BDO.

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP.

Od początku roku 2020 r. jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej i potwierdzona paragonem, fakturę wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon ten zawiera NIP. Oznacza to, że już w momencie sprzedaży klient musi określić czy kupuje jako podatnik, czy jako konsument.

Jeżeli kupuje jako podatnik i chce otrzymać fakturę VAT musi:

 • przy paragonie do kwoty 450 zł brutto (100 euro) – podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Otrzyma wtedy fakturę wystawioną w formie uproszczonej (czyli paragon z NIP), traktowaną jak zwykła faktura,
 • przy paragonie powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro) – podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Na podstawie takiego paragonu z NIP będzie mógł wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury.

Jeśli klient nie poda NIP do czasu wystawienia paragonu, uznaje się, że kupuje jako konsument. Może wystąpić o wystawienie faktury, jednak sprzedawca wystawi mu fakturę taką, jak dla konsumentów – bez NIP nabywcy.

Zasady tej nie stosuje się do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej przed 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że do paragonu fiskalnego bez NIP, który dokumentuje sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej do 31 grudnia 2019 r., sprzedawca może wystawić fakturę z NIP. Natomiast klient może ją ująć w prowadzonej przez siebie ewidencji dla celów podatkowych.

Faktura uproszczona nie musi zawierać danych nabywcy, a więc imienia i nazwiska lub nazwy oraz jego adresu, ale musi zawierać NIP nabywcy. Jest ona traktowana jak zwykła faktura, która zawiera pełne dane nabywcy. Podatnik może więc w szczególności skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

Kiedy złożyć PIT za 2019 r.?

Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019. Można to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Zmianie ulega również termin składania PIT-28 za 2019 rok, który przedsiębiorcy złożą w tym roku od 15 lutego do 2 marca 2020 r.

Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok będzie można składać od 15 lutego 2020 r. Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli złożymy swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020 r.

Zmienia się również termin złożenia PIT-28 za 2019 r. Przedsiębiorca ma na to czas do 2 marca 2020 r. Wszystkie pozostałe zeznania PIT można składać tak jak dotychczas do 30 kwietnia 2020 r.

Uwaga: Od 15 lutego 2020 r. w usłudze Twój e-PIT udostępnione zostaną przygotowane zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. W zakresie PIT-28 i PIT-36 – nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

PIT, CIT i VAT w 2020 roku tylko na odrębny mikrorachunek podatnika

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wprowadzony zostaje obowiązek posługiwania się indywidualnym mikrorachunkiem do regulowania zobowiązań podatkowych w zakresie podatków dochodowych i VAT.

Mikrorachunek to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego własnie za jego pomocą. Jego numer zawsze będzie taki sam, nawet po zmianie adresu zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego lub nazwiska. Inne podatki, jak PCC, spadki, darowizny czy akcyza, będą wpłacane na dotychczasowych zasadach.

Rozliczenie podatkowe za pośrednictwem tego rachunku będzie dotyczyło nie tylko przedsiębiorców, ale i innych podatników, np. zatrudnionych na umowę o pracę, czy osiągających przychody z najmu. Zatem jeśli np. pracownik wykaże w zeznaniu rocznym (PIT-37) niedopłatę w podatku dochodowym, to będzie musiał wpłacić ją na osobisty mikrorachunek.

Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić korzystając z generatora lub odwiedzają właściwy urząd skarbowy. Wystarczy podać:

PESEL – w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub niezarejestrowanych podatników VAT

NIP – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, podatników VAT lub płatników podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy.

Więcej na: https://bit.ly/2S1dBts

Generator mikrorachunku: https://bit.ly/2M6Nqhw

4 Międzynarodowa Konferencja Gospodarczo-Naukowa w Hamburgu

Zapraszamy do udziału w 4-tej Edycji Międzynarodowej Konferencji Gospodarczo-Naukowej, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2020 r. w Hamburskiej Izbie Rzemieślniczej (Handwerkskammer), przy ulicy Holstenwall 12 w Hamburgu. To idealne wydarzenie promocji polskich produktów i usług, regionów, miast i networkingu.

Intencją organizatorów jest przybliżenie zagadnień dotyczących m.in. wyjścia na rynek niemiecki dla polskich przedsiębiorców, Przemysł 4.0, atrakcyjne miejsca do inwestycji: polskie regiony i Hamburg, niemieckie rozwiązania Kampusa Przemysłowo-Handlowego, oferty dla firm finansowania przez Hamburski Bank Inwestycyjny i Rozwoju oraz inicjatywa Stałej Ekspozycji Wystawowej Hamburg 2020. Możliwość całorocznej prezentacji swoich produktów/usług i regionów dla szerokiego kręgu przedsiębiorców z różnych krajów świata w tak prestiżowym regionie jak Hamburg, to innowacyjny model biznesowy ułatwiający sprzedaż polskich produktów i usług. Doświadczeni niemieccy i wyszkoleni menedżerowie Ekspozycji będą przedstawiać interesy wystawców na miejscu wraz z kompleksową obsługą. Hasło przewodnie Konferencji: „Polska i Niemcy: wspólnie tworzymy nowe – usieciowienie gospodarki i nauki”, ma dać impuls do tworzenia nowych warunków współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentnych specjalizacji oraz wzrostu gospodarczego opartego na międzynarodowej kooperacji. Celem jest szybsze i efektywniejsze łączenie polskich regionów w globalny i gospodarczy łańcuch innowacji.

Wydarzenie będzie również miejscem prezentacji praktycznych rozwiązań promocji i marketingu dla polskich regionów/miast, biznesu, nauki i turystyki.

Zapraszamy przedsiębiorców ze wszystkich regionów Polski, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, władz lokalnych, regionalnych, krajowych, organizacji, instytucji otoczenia biznesu oraz środowisk naukowych. Na Konferencji istnieje możliwość promocji swoich produktów i usług na indywidualnym i/lub wspólnym stoisku. Zapraszamy polskich producentów napojów oraz żywności do prezentacji swoich wyrobów wraz z degustacją. Dla producentów innowacyjnych rozwiązań to okazja zaprezentowania się zarówno gościom wydarzenia jak i gościom Izby Rzemieślniczej Hamburga.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w ww. wydarzeniach, do podjęcia wspólnych polsko-niemieckich aktywności w dobie globalnych wyzwań technologicznych a przede wszystkim gospodarki 4.0. Zainteresowani uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość bezpłatnego doradztwa dotyczącego wejścia na rynki Niemiec, ZEA, Rosji i in.

W terminie 21.-24.01.2020 r. w Hamburgu odbywają się Międzynarodowe Targi NORTEC (Technologii Produkcyjnych), które przy okazji bycia w Hamburgu mogą być doskonałą okazją ich odwiedzenia. Zwiedzający targi to przede wszystkim osoby decydujące i osoby odpowiedzialne za zakupy w firmach z takich branż jak budowa maszyn i urządzeń, optyka, lotnictwo, gospodarka morska, technika ochrony środowiska, konstrukcje narzędziowe, logistyka itd. Osobom zainteresowanym targami oferujemy pakiety zwiedzania targów, organizację rozmów z wystawcami wraz z tłumaczeniem. Targi NORTEC od ponad trzydziestu lat są jedną z najważniejszych w północnej Europie imprez wystawienniczych w zakresie specjalistycznych technologii produkcji dla różnych sektorów przemysłu.

Konferencja realizowana jest w ramach inicjatywy pn. „Internacjonalna Unia Regionów” – tworzenia nowych modeli współpracy międzynarodowej, promowania polskich regionów i miast, produktów oraz usług. Efektywne połączenie sił stwarza możliwości systemowego przejścia w innowacyjny przemysł, który zagwarantuje polskim firmom trwały sukces eksportowy i przodujące miejsce w międzynarodowej wymianie handlowej.

Więcej informacji: www.ir-union.de

Rejestracja firmy w BDO tylko do końca roku

Do 31 grudnia 2019 r. większość przedsiębiorców musi zarejestrować się w BDO, czyli bazie danych o produktach i opakowaniach. Jeśli ktoś spóźni się nawet o kilka dni, może spodziewać się kary finansowej (do miliona zł), a nawet aresztu.

Nowy obowiązek wynika z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach, dzięki któremu będzie możliwe sprawdzenie, czy przedsiębiorcy właściwie gospodarują odpadami. Za prowadzenie bazy odpowiedzialny jest marszałek województwa.

Obowiązkiem rejestracji w systemie BDO objęte są firmy, które w swojej działalności:

 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
 • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Natomiast podmiotami, które są zwolnione z rejestracji w BDO są:

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne;
 • podmioty, które na własnym gruncie stosują komunalne osady ściekowe do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;
 • podmioty, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych;
 • podmioty, które transportują wytworzone przez siebie odpady;
 • podmioty, które są wyłącznie wytwórcami odpadów komunalnych;

Oznacza to, że nowy obowiązek nie dotyczy tylko dużych przedsiębiorców, ale również małe firmy prowadzące np. salon fryzjerski. Istnieje jednak możliwość potwierdzenia, czy faktycznie taki obowiązek ciąży na danym przedsiębiorstwie. Wystarczy wejść do Rejestru BDO, a następnie postępując zgodnie z poleceniami podanymi na stronie, wypełnić ankietę. Warto przy tym pamiętać, jak podkreśla Ministerstwo Klimatu, wyniki pochodzące z rejestru mają tylko charakter informacyjny. Aby potwierdzić swój obowiązek w 100 proc., należy skontaktować się z właściwym Urzędem Marszałkowskim.

Jak zarejestrować firmę w BDO?

Aby móc zarejestrować swoją firmę w BDO, wystarczy wypełnić wniosek dostępny na stronie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Następnie dokument należy złożyć w urzędzie marszałkowskim, właściwym ze względu na miejsce prowadzonej działalności. Można dokonać rejestracji także drogą elektroniczną.  Na dopełnienie tej czynności przedsiębiorcy mają czas to 31 grudnia 2019 roku. Warto także pamiętać, że urząd ma czas do 30 dni od dnia złożenia wniosku na wprowadzenie podmiotu do rejestru.

Warto jednak pamiętać, że obecność w rejestrze nie jest bezpłatna. Przedsiębiorca będzie musiał ponieść opłatę rejestrową/roczną w wysokości:

 • 100 zł – Mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 pracowników oraz jego obrót netto nie przekroczył 2 mln euro)
 • 300 zł – pozostali przedsiębiorcy

Gdy nie zdążysz z rejestracją w BDO

Spóźnialscy mogą mieć wiele problemów. Ustawodawca przygotował bardzo dotkliwe kary w postaci sankcji finansowych, ale także aresztu, a dokładniej:

 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
 • za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł

Ważne zmiany w ustawie o odpadach. Sprawa dot. wszystkich przedsiębiorców

Ważne zmiany w ustawie o odpadach – większość przedsiębiorców musi się zarejestrować w nowej bazie danych o odpadach (BDO) albo zawrzeć umowy z podmiotem, który w niej figuruje. Sprawdź, czy obowiązek dotyczy również Twojej działalności. Część przedsiębiorców, którzy do tej pory nie podlegali dodatkowym wymogom zostanie nimi objęta. Zweryfikuj swój status, zapoznaj się z informacjami poniżej.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Sprawdź, czy musisz się zarejestrować, skorzystaj z narzędzia dostępnego TUTAJ. Potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z właściwy (ze względu na siedzibę) Urzędem Marszałkowskim, dane kontaktowe znajdziesz TUTAJ.

Od 1 stycznia 2020 wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące wprowadzania do obrotu niektórych kategorii produktów oraz pozbywania się odpadów. Dla części przedsiębiorców oznacza to obowiązek rejestracji w nowej bazie danych – bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Brak rejestracji do końca roku spowoduje u przedsiębiorców problemy z pozbywaniem się wytwarzanych odpadów. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo nie figuruje w BDO, a powinno się w niej znaleźć masz dwa wyjścia – zarejestrować się albo podpisać umowę na odbiór odpadów z innym przedsiębiorcą. Możesz również przyjąć wariant pośredni – zarejestrować się w BDO i zawrzeć umowę z podmiotem zewnętrznym.

Kto nie musi się rejestrować w BDO

Nie podlegają rejestracji przedsiębiorcy, którzy wytwarzają wyłącznie odpady komunalne. Zgodnie z definicją są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach).

Oznacza to, że jeżeli prowadzisz działalność, w której nie są wytwarzane odpady niebezpieczne, do ich pozbycia się wystarczy zwykła umowa na odbiór odpadów. Jeżeli wytwarzasz odpady niebezpieczne, musisz zarejestrować się w BDO albo zawrzeć umowę na ich odbiór z uprawnionym podmiotem.

Odpady niebezpieczne – czy je wytwarzam?

Istnieje wiele kategorii odpadów uznawanych niebezpieczne. Część nich prawdopodobnie wytwarzasz w toku normalnej działalności, która w potocznym rozumieniu nie jest uznawana za szkodliwą dla środowiska.

Katalog odpadów niebezpiecznych określają przepisy wspólnotowe. Szczegółowa lista odpadów niebezpiecznych znajduje się w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy o odpadach (odpady niebezpieczne są oznaczone symbolem gwiazdki (*). W praktyce, najczęściej wytwarzane w życiu codziennym odpady niebezpieczne to:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD),
 • resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna,
 • rozpuszczalniki, środki czyszczące, wybielacze,
 • aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
 • środki ochrony roślin,
 • odpady zawierające rtęć, np. świetlówki, termometry, przełączniki,
 • baterie i akumulatory,
 • zużyte tonery (drukarki atramentowe i laserowe),
 • przepracowane oleje,
 • przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek.

Z powyższego wynika, że odpady niebezpieczne powstają również w biurach (świetlówki, baterie, tonery), gabinetach kosmetycznych (środki do dezynfekcji), firmach zajmujących się pielęgnacją zieleni (środki ochrony roślin) i sprzątaniem (substancje czyszczące).

Żeby móc pozbyć się tych odpadów, musisz posiadać kartę przekazania odpadów (KPO); Nie zrobisz tego, jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą zarejestrowanym w BDO. Od 1 stycznia 2020 karty będą wystawiane elektronicznie (dotychczasowe, papierowe karty nie umożliwią pozbycia się odpadów).

Pamiętaj, jeżeli wytwarzasz tylko odpady komunalne, nie potrzebujesz KPO.

Istnieje drugie rozwiązanie – można zawrzeć umowę z podwykonawcą, cedując na niego obowiązek utylizacji odpadów (np. z firmą konserwującą albo dostawcą świetlówek – połączyć wymianę niesprawnego oświetlenia/dostawę nowego z obowiązkiem utylizacji zużytego sprzętu; na odbiór zużytych opakowań po olejach, rozpuszczalnikach, środkach czyszczących). Pamiętaj, żeby zweryfikować takiego dostawcę usługi w BDO; żądaj także regularnego przekazywania karty przekazania odpadów.

Zweryfikuj odbiorcę Twoich odpadów w BDO TUTAJ.

Rejestr przedsiębiorców wprowadzających produkty

 Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który podlega wpisowi do BDO, nie możesz prowadzić działalności przed uzyskaniem wpisu do BDO. Sankcją jest kara administracyjna od 5000 zł oraz ewentualnie sądowe postępowanie karne. Zgodnie z zasadami ogólnymi K.p.a., marszałek województwa ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy.

Tylko sklepy oferujące torby z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyclingową mogą prowadzić działalność bez wpisu (wystarczy samo złożenie wniosku). Pozostali przedsiębiorcy wprowadzający produktu muszą być wpisani do BDO – jest to warunek wprowadzania produktów do obrotu bez narażania się na sankcję ustawowe!

Zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach, każdy marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów:

 • wprowadzających produkty,
 • wprowadzających produkty w opakowaniach,
 • prowadzących jednostki handlu detalicznego w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,
 • gospodarujących odpadami.

W praktyce te enigmatyczne zapisy oznaczają, że szereg przedsiębiorców, a z wnioskiem do marszałka o wpis do BDO powinni zgłosić się przedsiębiorcy, których działalność jest objęta obostrzeniami z ustaw:

 • obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 • recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • bateriach i akumulatorach,
 • odpadach,
 • gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Oznacza to obowiązek rejestracji m.in. autoryzowanych przedstawicieli i sprzedawców wprowadzających sprzęt do obrotu (pierwsze sprzedaż na obszarze celnym UE), sprzedawców baterii i akumulatorów, przedsiębiorców zajmujących się transportem odpadów. Rejestracji podlegają również producenci opakowań i sklepy, które wydają klientom torby z tworzywa sztucznego.

Wniosek rejestracyjny i wniosek aktualizacyjny znajdziesz TUTAJ.