Polscy rzemieślnicy w otoczeniu Przemysłu 4.0

Przemysł 4.0 w ostatnich kilku latach stał się tematem wielu debat i konferencji. Określa się go nową rewolucją przemysłową – czwartą rewolucją po mechanizacji, elektryfikacji i automatyzacji. W tych warunkach niezwykle cenne są wszelkie inicjatywy łączące tradycje zawodowe z nowymi trendami na rynku produktów i usług. Nowoczesne rozwiązania są dziś niezbędne także dla rzemiosła.

Przemysł 4.0 jest zbiorczą koncepcją, w której następuje integracja ludzi oraz sterowanych cyfrowo inteligentnych maszyn i systemów z internetem oraz technologiami informacyjnymi. Jest ona kolejnym etapem rozwoju społeczno-gospodarczego. To, co ją różni od poprzednich, to tempo zmian. Opierając się na doświadczeniach innych państw, można zauważyć, że cyfryzacja, innowacje technologiczne i technologia robotyczna to najważniejsze narzędzia Przemysłu 4.0, które wpłyną na funkcjonowanie poszczególnych firm i przedsiębiorstw. Często za element inicjujący jego rozwój jest uważana koncepcja internetu rzeczy (IoT). Szacuje się, że do 2020 r. do internetu zostanie podłączonych 30 – 50 mld urządzeń.

Nowoczesność również w rzemiośle!

Chociaż rzemiosło jest specyficznym rodzajem działalności, do wykonywania której są potrzebne udokumentowane kwalifikacje, przedsiębiorstwa rzemieślnicze zrozumiały obecne trendy. Automatyzacja oznacza wsparcie pracowników i przyczynianie się do wzrostu wydajności i łatwiejszego planowania przyszłości. Skutkuje to wysokim poziomem akceptacji rozwiązań z wykorzystaniem maszyn. Lekkie roboty asystujące w produkcji weszły już do codzienności przemysłowej i w nadchodzących latach zaskoczą kolejnymi możliwościami.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią istotną część polskiej gospodarki. W tym sektorze przedsiębiorstwa rzemieślnicze odgrywają kluczową rolę. <w linii>W Związku Rzemiosła Polskiego zrzeszonych jest ok. 300 tys. przedsiębiorstw, z definicji mających charakter rodzinny, kolejnych 300 tys. wywodzi swój rodowód z rzemiosła. Są nimi także spółki cywilne osób fizycznych mających udokumentowane kwalifikacje do działalności gospodarczej w imieniu i na rachunek tworzących ją wspólników.

Cyfryzacja oferuje rzemiosłu, m.in.: poszerzenie zakresu usług, automatyzację zadań, uproszczenie procesów pracy oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Na podstawie opinii 25 izb regionalnych, 2 izb branżowych, 16 wybranych cechów rzemieślniczych zrzeszających największą liczbę członków oraz ponad 200 firm działających w Polsce w najważniejszych grupach branży rzemieślniczej, wprowadzenie cyfryzacji umożliwiło m.in.: przejście z systemu papierowego do elektronicznego, polepszyło przepływ informacji, umożliwiło konwersję danych analogowych na cyfrowe, wspomogło procesy technologiczne, zwiększyło elastyczność komunikacji, reklamy, szkoleń.

Świadomość potrzeby wprowadzania innowacji technicznych, technologii robotycznych oraz szeroko pojętej cyfryzacji jest zauważalna w większym stopniu w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 9 osób. Zgodnie z danymi GUS 48,2% przebadanych przedsiębiorców z sektora mśp postrzega technologie informacyjno-komunikacyjne jako istotne bądź kluczowe do własnego rozwoju. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z cyfryzacji, w szczególności dzięki większemu wsparciu oraz ciągłemu szkoleniu pracowników.

Natomiast mikroprzedsiębiorstwa mają trudności z dostępem do zasobów finansowych, co w istotny sposób ogranicza ich potencjał rozwojowy. Wiele z nich świadczy bezpośrednio na rzecz konsumentów usługi, których nie można zastąpić w pełni rozwiązaniami cyfrowymi.

Według raportu „O biznesie rodzinnym głosem sukcesorów. Różne ścieżki, te same priorytety” tylko 7% przedstawicieli młodego pokolenia uważa, że ich firma rodzinna ma strategię biznesową dostosowaną do czasów transformacji.

Nieunikniona przyszłość

Rzemiosło  powinno dążyć do ciągłych inwestycji w automatyzację, robotyzację oraz szkolenie zasobów ludzkich. Nie będzie cyfrowego świata bez szkoleń. W większości firm zajmujących się usługami i pracą fizyczną są zatrudnieni fachowcy w starszym wieku. Oni również muszą nabyć pewne podstawowe umiejętności, ponieważ w przeciwnym razie fizyczne istnienie ich firm może zostać zagrożone. Chociaż cyfryzacja stworzy nowe miejsca pracy, to w niektórych branżach około dwa razy więcej zadań zniknie niż powstanie. Samo wsparcie ze strony państwa jest kluczowe, jednak bez oddolnej inicjatywy przedsiębiorców nie przyniesie spodziewanego rezultatu. Niezbędne będzie dla nich także wprowadzenie zmian w modelach biznesowych, sposobach planowania długoterminowych strategii czy też zarządzania zasobami ludzkimi.

Wprowadzanie idei Przemysłu 4.0 jest nieuniknioną przyszłością dla rzemieślników. Powinni oni jednak rozsądnie sięgać po możliwości, jakie daje czwarta rewolucja i korzystać z nich, gdy są pewni, że wprowadzone rozwiązania przyniosą wymierne korzyści i zostanie zachowana tradycja polskiego rzemiosła.

Należy mieć na uwadze, że Przemysł 4.0. może przynieść nie tylko pozytywne efekty. Powszechne wdrażanie Internetu Rzeczy zwiększa podatność podmiotu na atak dokonany drogą cyfrową. Dążąc do rozwoju cywilizacyjnego, pamiętajmy, że powodzenie tego projektu zależeć będzie od zadbania o fundamenty.

Obecnie tą podstawą jest właśnie cyberbezpieczeństwo. Polskie firmy muszą szukać źródeł przewagi konkurencyjnej w oryginalnych, autorskich rozwiązaniach i zagospodarowywaniu nisz rynkowych. Im bardziej kompleksowo podejdziemy do tematu Przemysłu 4.0, tym większe korzyści będziemy mieli z jego wdrożenia. Przemysł 4.0 to oprócz wyzwań także szanse dla naszego kraju, pod warunkiem, że je wykorzystamy.

dr hab. Jan Klimek, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, prof. SGH, dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa, kierownik Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej

Minimalne wynagrodzenie w ocenie ekspertów ZRP

Przypominamy stanowisko jakie zajmował Związek Rzemiosła Polskiego do zapowiedzi Rządu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia zawarte w opinii do projektu założeń budżetu państwa na 2020 (lipiec 2019r.) i po raz kolejny we wrześniu przy okazji prezentowania stanowiska ZRP do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok.  Stanowisko było prezentowane na forum Rady Dialogu Społecznego, a także przekazane Ministrowi Finansów:

„W opinii Związku Rzemiosła Polskiego – Rząd konsekwentnie podtrzymuje dość jednostronne postrzeganie sytuacji na rynku pracy poprzez niski poziom stopy bezrobocia. W związku z tym po raz kolejny podkreślamy, że tendencje jakie są obserwowane na rynku pracy (zarówno w aspekcie podaży pracy jak i dynamiki wynagrodzeń) wskazują jednoznacznie na groźbę głębokiego załamania w tym obszarze (ilościowego i strukturalnego). Opóźnianie podjęcia przez Rząd stosownych przeciwdziałań może doprowadzić do przekształcenia się rynku pracy w główną barierę rozwoju gospodarczego. Na tym tle należy podkreślić pilną konieczność wypracowania nowego konsensusu (ustalenia punktu równowagi) pomiędzy płacowymi interesami pracowników a interesami i możliwościami pracodawców.

Deklarowany wzrost poziomu minimalnego wynagrodzenia w 2020 r., wyższy niż gwarancje ustawowe, nie wpisuje się w taki konsensus. Główny ciężar udźwignięcia tej decyzji będzie szczególnie odczuwany w poziomie przedsiębiorstw małych i średnich, które dysponują znacznie mniejszymi, niż przedsiębiorstwa duże, możliwościami dostosowawczymi do nowego poziomu wynagrodzenia minimalnego. Konsekwencją może być inflacja kosztowa, pogorszenie płynności przedsiębiorstw (zatory płatnicze) lub rozrost szarej strefy.

Deklarowana przez Rząd radykalna zmiana strategii kształtowania poziomu minimalnego wynagrodzenia w gospodarce w latach 2020-2023 i jego wzrost w tym okresie o blisko 80 % doprowadzi do drenażu finansów przedsiębiorstw oraz wzrostu szarej strefy i drastycznie ograniczy działalność rzemieślniczą.”

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA – RDS

Od 2015 roku resort edukacji konsekwentnie zaniża do skandalicznie niskiej wagi ustalane do obliczenia wielkości subwencji oświatowej za uczniów, którzy naukę praktyczną odbywają u pracodawców na zasadzie młodocianego pracownika.

W projekcie przedstawionym do konsultacji w dalszym ciągu utrzymuje się wielkości:

 • P20 –  0,080 młodociani pracownicy
 • P22 –  0,080 młodociani pracownicy
 • P19 –  0,200  uczniowie

W imieniu środowiska, a także Rzemieślniczych Szkół Branżowych, ZRP w każdym roku przedstawiał Ministrowi Edukacji krytyczną opinie z wnioskiem i uzasadnieniem o podwyższenie wag P20 i P22, ale niestety głos ten nie jest dostatecznie słyszalny.

W ocenie środowiska rzemieślniczego, zaangażowanego w kształcenie zawodowe, utrzymanie niskiego poziomu wagi dla klas wielozawodowych w sposób ewidentny degraduje formę organizacji zajęć praktycznych na bazie kodeksowej umowy o pracę, która jest gwarancją utrzymania zatrudnienia po zakończeniu nauki w szkole. Nie znajdujemy uzasadnienia dla  utrzymywania takiego stanu. Obniżone wagi już przyniosły negatywne skutki, co osłabia kształcenie w zawodach rzemieślniczych, które wspomagane jest przez rzemieślnicze szkoły zawodowe. Dla Rzemiosła oznacza to zagrożenie dopływu wykwalifikowanych kadr.  To stanowi realne zagrożenie dla jego przyszłości i bezpieczeństwa działalności przedsiębiorców rzemieślników.

Otwarte Umysły i Serca – Konferencja z okazji 30-lecia oświaty niepublicznej

W dniu 21 listopada 2019 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbędzie się konferencja z okazji 30-lecia oświaty niepublicznej „Otwarte Umysły i Serca”. Wydarzenie będzie poprzedzone Miesiącem Otwartych Umysłów, inicjatywy do której organizatorzy zapraszają szkoły niepubliczne z całej Polski. W ramach obchodów w dniu 21 listopada szkoły mogą zorganizować Dzień Otwartego Umysłu poświęcony jednemu z wyzwań przyszłości!

Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Zapraszamy do udziału w pracach Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców, której celem będzie dostosowanie i podniesienie zdobywanych kwalifikacji pracowników do realnych potrzeb pracodawców sektora gospodarki odpadami poprzez współpracę przedsiębiorców z instytucjami edukacyjnymi.

Materiał informacyjny dotyczący utworzenia i funkcjonowania Rady

Zamówienia Publiczne

W dniu 21 listopada br. w Warszawie (Centrum konferencyjne Dago Centrum, ul. Rondo ONZ 1, budynek Rondo 1) odbędzie się XIV Konferencja – Zielone zamówienia publiczne. Wydarzenie organizowane jest w ramach realizacji „Krajowego Planu Działań na rzecz zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020”.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach 16-18 października już po raz 9. przedsiębiorcy spotkają się z przedstawicielami najwyższych władz państwowych, samorządowych, kluczowych instytucji kultury i świata nauki. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w 11 ścieżkach tematycznych rozwinie hasło SMART – SAFE – SOLUTIONS, jak co roku odbędzie się w stolicy Górnego Śląska – w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Trwający trzy dni EKMŚP to okazja do spotkania ekspertów, przedstawicieli władz i doświadczonych przedsiębiorców. Regionalna Izba Gospodarcza, organizator wydarzenia zaplanował wiele atrakcyjnych paneli dyskusyjnych i warsztatów, strefę wystawienniczą, strefę eksperta i networkingu. Program dyskusji będzie podporządkowany jedenastu ścieżkom tematycznym, podczas których eksperci z całego świata zaprezentują szereg rozwiązań nie tylko dla sektora MŚP. Zaproszenie do podzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą przyjęli specjaliści i biznesmeni z: Kanady, Stanów Zjednoczonych, Chin, Słowenii, Ukrainy, Białorusi, Węgier, Niemiec, Singapuru, Ghany i Indii.

Zmiana oznaczeń literowych dla stawek VAT w kasach rejestrujących

Ministerstwo Finansów przypomina o konieczności zmiany oznaczeń literowych dla stawek podatku od towarów i usług w kasach rejestrujących.

Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina o konieczności zmiany do dnia 31 lipca 2019 r., oznaczeń literowych dla stawek podatku od towarów i usług w kasach rejestrujących.

W związku z licznymi wątpliwościami na ten temat, dodatkowo informujemy, że:

 • podatnik ma obowiązek zaprogramować tylko te stawki VAT, które są przez niego używane, nie ma obowiązku programowania wszystkich oznaczeń; jeżeli więc u podatnika nie występuje dany rodzaj sprzedaży, np. nie występują usługi zwolnione z VAT, wówczas ten podatnik nie musi programować na kasie litery „E”;
 • zmian w programowaniu stawek VAT może dokonać sam podatnik, bez konieczności udziału serwisanta; udział serwisanta jest zalecany, jeżeli podatnik nie jest w stanie sam dokonać zaprogramowania stawek na kasie.

Poniżej przedstawiamy przyporządkowanie stawek poszczególnym literom:

 • literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 23%,
 • literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 8%,
 • literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
 • literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
 • literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
 • literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne).

Definicja działalności gospodarczej

Definicje działalności gospodarczej można odnaleźć m.in. w następujących ustawach:

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5a pkt 6)
 • Ustawa o podatku od towarów i usług (art. 15 ust. 2)
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (art. 2)
 • Ordynacja podatkowa (art. 3 pkt 9)
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 8 ust. 6)